Aktualne szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę

13.05.2019 r. - Katowice
14.05.2019 r.  - Wrocław
30.05.2019 r.  - Poznań
31.05.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych w ciepłownictwie

04.06.2019 r.- Poznań
05.06.2019 r.-  Wrocław

11.06.2019 r. - Katowice
12.06.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Odpady z wydobycie i wzbogacania kopalin

17.06.2019 r.  –Poznań
19.06.2019 r. – Wrocław
21.06.2019 r. – Katowice

Więcej »

Odpady z wydobycie i wzbogacania kopalin
jak się dostosować do rewolucyjnych zmian w gospodarce odpadami?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie z zakresu odpadów z wydobycia i wzbogacania kopalin, podczas którego powiemy:

 • Kiedy i jakim zakresie stosować ustawę o odpadach wydobywczych a kiedy ustawę o odpadach, czy plan ruchu zakładu górniczego zastępuje decyzje odpadowe?
 • Odpady, odpady wydobywcze, masy ziemne, nadkład - je poprawnie rozróżniać?
 • Najnowsze zasady magazynowania i transportu odpadów
 • Czy wytwórca odpadów wydobywczych musi się wpisać do BDO, w jakim zakresie?
 • Nowe elementy wniosku o zmianę zezwoleń na gospodarowanie odpadami - jak wyliczyć max masy odpadów – maksymalną, całkowitą, największą?
 • Procedura zabezpieczenia roszczeń -  w jakim zakresie związania jest ona z branżami wydobywczą i produkcją kruszyw, czy można zmieniać zabezpieczenia w czasie ich obowiązywania?

1. Gospodarowanie odpadami w związku z poszukiwaniem, wydobyciem i przeróbką kopalin, (w tym produkcją kruszyw) a konieczny do stosowania zakres przepisów.Przepisy jakich ustaw musimy stosować, które rozporządzenia są najważniejsze?

2. Odpady, odpady wydobywcze, masy ziemne, nadkład.

 • Jak stosować w/w pojęcia, jak je poprawnie rozróżniać?.
 • Czy wszystkich z nich dotyczą zmiany przepisów o odpadach?

3. Aktualne zasady postępowania z odpadami z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i przeróbki kopalin a przepisy o odpadach.

 • Podstawowe procedury wynikające z ustawy o odpadach wydobywczych
 • Kiedy i jakim zakresie stosować ustawę o odpadach wydobywczych a kiedy ustawę o odpadach?
 • W jakim zakresie najnowsze zmiany zasad gospodarowania odpadami dotyczą odpadów wydobywczych?
 • Kompetencje organów zgodnie z ustawą o odpadach wydobywczych a ustawą o odpadach – kiedy wystąpić do marszałka a kiedy do starosty?

4. Kiedy i w jakim zakresie ustawa Prawo geologiczne i górnicze wyłącza stosowanie przepisów o odpadach?

 • Gospodarowanie odpadami a koncesja na wydobycie kopaliny.
 • Czy plan ruchu zakładu górniczego zastępuje decyzje odpadowe?
 • Kto odpowiada za kontrole gospodarowania odpadami w ruchu zakładu górniczego?

5. Zaktualizowane zasady magazynowania odpadów a poszukiwanie, wydobycie i przeróbka kopalin w tym produkcja kruszyw

 • Jak długo wolno magazynować odpady wydobywcze?
 • Czy każdy musi wprowadzić monitoring wizyjny?
 • Najnowsze wymagania dla magazynowania odpadów.

6. Zaktualizowane zasady transportu odpadów – w jakim zakresie transportujący odpowiada za przewożone odpady własne i w ramach wykonywanych usług?

7. W jakich sytuacjach przedsiębiorcy górniczy, wytwórcy kruszyw muszą dodatkowo uregulować wytwarzanie odpadów na podstawie ustaw o odpadach i Prawo ochrony środowiska.

 • Czy wytwórca odpadów wydobywczych musi się wpisać do BDO, w jakim zakresie?
 • Czy konieczne oddzielne wpisy dla każdego miejsca prowadzenia działalności?
 • Kiedy wystąpić o pozwolenie na wytwarzanie odpadów?
 • Na czym polegają zmiany zasad wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów?
 • Czy można nie dostosowywać starych pozwoleń na wytwarzanie odpadów do nowych przepisów?

8. Aktualne,  zmienione wymagania wobec  prowadzących zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 • Nowe elementy wniosku o zmianę zezwoleń na gospodarowanie odpadami?
 • Jak wyliczyć max masy odpadów – maksymalna, całkowita, największa masa ?
 • Czy wszyscy członkowie zarządu muszą złożyć zaświadczenia o niekaralności?
 • Czy wytwarzanie kruszyw z odpadów wymaga dostosowania posiadanych zezwoleń do nowych przepisów?
 • Czy można wypełniać odpadami obce wyrobiska bez posiadania umowy?
 • Czy gospodarowanie odpadami wydobywczymi wymaga sporządzania operatów przeciwpożarowych ?

9. Kogo dotyczy i jak wygląda procedura zabezpieczenia roszczeń, w jakim zakresie związania jest ona z branżami wydobywczą i produkcją kruszyw.

 • Jak wyliczyć wysokość zabezpieczenia?
 • Czy można w przyszłości zmieniać ustanowione zabezpieczenia?

10. Nowe sankcje za błędy w gospodarce odpadami

 • Za jakie przewinienia  WIOŚ nalicza administracyjna karę pieniężną w wysokości 1.000.0000 zł.?
 • Zaktualizowane zasady wstrzymywania działalności przez WIOŚ.
 • Co zmieniło się w procedurze cofania zezwoleń na gospodarowanie odpadami?

wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Z chwilą utworzenia w Starostwie stanowiska geologa powiatowego (tj. od dnia 1 stycznia 2008 r. ) powołany do pełnienia w/w funkcji. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu geologii złożowej kategorii III nr III-0539, hydrogeologii kategorii V nr V-1470, geologii inżynierskiej kategorii VII nr VII-1447,.Członek Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.Autor  artykułów na temat zagadnień ochrony środowiska (w tym gospodarki odpadami i geologii) miedzy innymi w czasopismach „Surowce i maszyny budowlane”, „Kruszywa”. Doświadczony trener.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych.

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.