Aktualne szkolenia

Zasady rozliczeń energii elektrycznej w 2019 r. w samorządach i spółkach komunalnych

09.08.2019 r.  –Warszawa
12.08.2019 r. - Poznań
13.08.2019 r. - Wrocław

Więcej »

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków

12.09.2019 r.  – Poznań
13.09.2019 r.  – Warszawa
16.09.2019 r.  – Katowice
17.09.2019 r.  – Wrocław

Więcej »

Odpady komunalne

09.09.2019 r. - Warszawa
10.09.2019 r. - Katowice
24.09.2019 r.  – Poznań
25.09.2019 r.  - Wrocław

Więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23.08.2019 r.  Warszawa
29.08.2019 r. – Wrocław
30.08.2019 r. – Katowice
04.09.2019 r.  – Poznań

Więcej »

Zasady rozliczeń energii elektrycznej w 2019 r. w samorządach i spółkach komunalnych

09.08.2019 r. godz. 10:00-16:00 –Warszawa
12.08.2019 r. 
godz. 10:00-16:00- Poznań
13.08.2019 r. 
godz. 10:00-16:00- Wrocław

Zapraszamy na praktyczne szkolenie dedykowane przedstawicielom samorządów, spółek komunalnych, podczas których szczegółowo omówimy:

 • Sposób wyznaczania cen odniesienia, obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych
 • Wyliczanie korekty za I półrocze 2019 – formuła obliczeń, wpływ sposobu kontraktacji dostaw i punktów poboru energii u odbiorcy (niskie, średnie i wysokie napięcia)
 • Formy zwrotu nadpłaconych opłat, podatku VAT
 • Pomoc de minimis – jakie podmioty mogą się o nią ubiegać? Max kwota dofinansowań, jak rozliczna?  Procedury uzyskania zwrotu nadpłaty za energię w ramach de minimis.

BLOK  I  - Główne zasady rozliczeń energii elektrycznej za 1 półrocze 2019 r. dla samorządów, spółek komunalnych

1. Nowelizacja ustawy z 28.12.2018  - obniżenie akcyzy oraz stawek opłaty przejściowej

2. Nowelizacja z dnia 21.02.2019 r. – obowiązkowe stosowanie niższych cen dla wszystkich odbiorców przez spółki obrotu – czy dotyczy wszystkich rodzajach umów.

3.Odbiorca końcowy – czyli kto, zgodnie z definicją? W praktyce, jakie podmioty mają ustawowo zamrożone ceny na poziomie z czerwca 2018?

BLOK II. Szczegółowe zasady rozliczeń - Projekt rozporządzenia ME w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny, rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia – informacje istotne dla odbiorców.

1. Sposób wyznaczania cen odniesienia, obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych. Kiedy korzystać ze sztywnych cen z załącznika do rozporządzenia?

2. Rozliczenia za I półrocze dla kupujących energię na giełdzie lub przez domy maklerskie – rola Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

3.Wyznaczenie ceny odniesienia dla podmiotów objętych w dniu 30.06 dostawami rezerwowymi lub zmieniającymi dostawcę energii

4.Wyliczanie korekty za I półrocze 2019 – formuła obliczeń, wpływ sposobu kontraktacji dostaw i punktów poboru energii u odbiorcy (niskie, średnie i wysokie napięcia)

5. Obliczanie kwot różnicy dla :

 • Kupujących energię na giełdzie
 • Okresów rozliczeniowych występujących poza okres I półrocza – rozpoczynających się w 2018 r. i kończących w 1 kwartale 2019

6. Problemy praktyczne:

 • Formy zwrotu nadpłaconych opłat – jakie prawne możliwości , czy konieczny aneks do umowy, czy nadpłata musi zostać rozliczona w 2019 r.? Kiedy dostawca prądu z mocy ustawy będzie musiał rozliczyć nadpłatę?
 • VAT – jak odzyskać Vat z faktur zapłaconych w I półroczu?

BLOK III – Zasady rozliczania opłat za energię elektryczną za 2 półrocze 2019 r.

1. Pomioty ustawowo objęte stabilizacją cen energii w 2 półroczu 2019 r. – które jednostki sektora finansów publicznych, spółki komunalne, zakłady budżetowe ? Czy prywatne szpitale, NZOZy też? Jakie Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej?

2. Niezbędne oświadczenia – ustawowy termin. Czy przy zmianie operatora, umowy  w 2019 i kolejnych latach każdorazowo konieczne nowe oświadczenie, o przynależności do grupy G?

3. Pomoc de minimis – jakie podmioty mogą się o nią ubiegać? Max kwota dofinansowań, jak rozliczna?  Procedury uzyskania zwrotu nadpłaty za energię w ramach de minimis .

poprowadzi szkolenie w Poznaniu i Wrocławiu - Starszy prawnik w kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W  jednej z największych w Polsce spółek obrotu energią elektryczną – PGE Obrót S.A. zajmowała się sporządzaniem umów sprzedaży energii elektrycznej oraz wsparciem prawnym w zakresie bieżącej działalności spółki. Obecnie w Kancelarii zajmuje się obsługą polskich i zagranicznych przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, przede wszystkim spółek obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym oraz wytwórców energii. Z powodzeniem doradza klientom w postępowaniach koncesyjnych przed Prezesem URE, a także na etapie wykonywania działalności koncesjonowanej, zwłaszcza w zakresie obowiązków związanych z umarzaniem praw majątkowych, rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz spełniania obowiązków koncesyjnych wobec URE, ARE, Urzędu Skarbowego, ACER, Ministerstwa Energii oraz innych organów państwowych. Sporządza i opiniuje umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE oraz umowy sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia. Zapewnia także obsługę prawną zakładom energochłonnym i największym polskim odbiorcom przemysłowym w zakresie prawa energetycznego, a w szczególności w kwestiach ulg i zwolnień z podatku akcyzowego.


(poprowadzi szkolenie w Warszawie) - Kieruje pracami zespołu prawa energetycznego kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci sp.p.. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa energetycznego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa energetycznego dla przedsiębiorstw energetycznych, spółek obrotu, sprzedawców energii, gazu ziemnego, oraz odbiorców energochłonnych i przemysłowych. Doradza w zakresie negocjacji strategicznych umów sprzedaży energii elektrycznej i gazu dla odbiorców przemysłowych. W ramach codziennej obsługi prawnej doradza za zakresu prawa energetycznego polskim i zagranicznym sprzedawcom energii elektrycznej i gazu, wytwórcom energii z OZE oraz największym odbiorcom przemysłowym. Zapewnia spółkom obrotu i odbiorcom przemysłowym zgodność prowadzenia działalności koncesjonowanej z przepisami prawa energetycznego w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków w zakresie umarzania praw majątkowych ze świadectw pochodzenia, rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej oraz spełniania obowiązków koncesyjnych wobec URE, ARE, Urzędu Celnego, ACER, Ministerstwa Energii oraz innych organów państwowych. W ostatnich latach wdrożył w zakładach energochłonnych zwolnienia energii elektrycznej z podatku akcyzowego, ulgi dla odbiorców przemysłowych oraz uzyskał zwroty akcyzy dla zakładów energochłonnych łącznie na kwoty ponad 8 mln złotych. Z powodzeniem reprezentował inwestorów przed Prezesem URE uzyskując kilkanaście koncesji na podstawie prawa energetycznego, w szczególności koncesji na obrót energią elektryczną oraz koncesji na obrót gazem ziemnym i obrót gazem ziemnym z zagranicą (OGZ). Reprezentował przedsiębiorstwa energetyczne w licznych postępowaniach z zakresu prawa energetycznego przed Prezesem URE oraz SOKiK. W ostatnim roku doradzał przy zawieraniu umów sprzedaży energii elektrycznej o łącznym wolumenie ponad 800 GWh oraz gazu ziemnego na ponad 2000 GWh.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych.

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.