Aktualne szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę

13.05.2019 r. - Katowice
14.05.2019 r.  - Wrocław
30.05.2019 r.  - Poznań
31.05.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych w ciepłownictwie

04.06.2019 r.- Poznań
05.06.2019 r.-  Wrocław

11.06.2019 r. - Katowice
12.06.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Odpady z wydobycie i wzbogacania kopalin

17.06.2019 r.  –Poznań
19.06.2019 r. – Wrocław
21.06.2019 r. – Katowice

Więcej »

Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę
analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw

13.05.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
14.05.2019 r. godz. 10:00-16:00- Wrocław
30.05.2019 r. godz.10:00-16:00- Poznań
31.05.2019 r. godz.10:00-16:00- Warszawa

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, prowadzone przez wieloletniego doradcę ds. bezpieczeństwa wody, podczas którego kompleksowo omówimy zarządzanie ryzykiem w zapatrzeniu w wodę., m.in.

 • Różnice i zależności pomiędzy analizą ryzyka dla ujęcia wody a oceną ryzyka w Planach Bezpieczeństwa Wody
 • Analiza ryzyka na potrzeby ustanowienia stref – identyfikacja źródeł zagrożenia, wymagana dokumentacja, obowiązki zwik
 • Matryca ryzyk 5 stopniowego zagrożenia i propozycje działań dla przekroczenia parametrów organoleptycznych, z załącznika 1b, 1c Rozp. MZ w sprawie jakości wody
 • Zagrożenia na etapie poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody i ryzyko z nimi związane
 • Monitoring  - podstawowy zakres badań oraz jakie parametry dodatkowo badać w wodzie surowej i uzdatnionej (w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń)

rolex replica replica rolex

1. Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa dostaw wody wynikające z polskich i międzynarodowych przepisów. Różnice pomiędzy obowiązkami dostawców wody wynikającymi z ustawy Prawo wodne i Rozp. MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

2. Analiza ryzyka dla ujęcia a ocena ryzyka w Planach Bezpieczeństwa Wody – różnice, postawy prawne, obowiązki, organy  - aktualne i planowane zmiany.

3. Teren ochrony bezpośredniej i pośredniej – obowiązki wodociągów, max termin ustanowienia stref, kiedy wojewoda może wezwać do złożenia dokumentacji?

4. Analiza ryzyka na potrzeby ustanowienia stref  – jak ją przeprowadzić, skąd pozyskiwać informacje i dokumenty, kiedy aktualizować posiadaną dokumentację? Na czym polega identyfikacja źródeł zagrożenia – co powinna zawierać?

5. Ocena ryzyka wg Polskiej Normy - analiza, ewaluacja ryzyka , ryzyko początkowe

6. Przykładowe matryce ryzyk :

 • 5 stopniowe zagrożenia i propozycje działań np. dla przekroczenia parametrów organoleptycznych, z załącznika 1b, 1c Rozp. MZ w sprawie jakości wody , zanieczyszczań kałowych
 • Waga zdarzenia z uwagi na prawdopodobieństwo i dotkliwość
 • Kategorie ryzyk
 • Poziom ryzyka a sposób zagospodarowania stref ujęć  - np. jakie zagrożenia dla obszarów rolniczych (środki ochrony roślin, azotany), transportu (zw. chemiczne), przemysł ? Jak oceniać prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia a jak jego dotkliwość.

7. zagrożenia na etapie poboru, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody i ryzyko z nimi związane

8. Wymogi dot. oceny ryzyka w Rozp. MZ w sprawie jakości przeznaczonej do spożycia – jak wnioskować o zmiany w obligatoryjnym monitoringu, czy można na stałe usunąć parametr? Kiedy Sanepid może rozszerzyć lub zwiększyć ilość prób?

9. Monitoring  - podstawowy zakres badań oraz jakie parametry dodatkowo badać w wodzie surowej i uzdatnionej (w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń).

10.  Podstawowe elementy Planu Bezpieczeństwa wody – identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i zarządzanie nim.

11. Popularne przyczyny nieprawidłowości – nieszczelności, awarie, niewłaściwe uzdatnianie.

12. Środki kontroli na etapie ujmowania, uzdatniania, dezynfekcji, magazynowania i dystrybucji wody

13. Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia - kiedy analiza ryzyka będzie obowiązkowa, jakie zmiany dla zakładów wodociągowych, kiedy możliwe

doradca ds. bezpieczeństwa i jakości wody. Z wykształcenia mgr inż. ochrony wód, ukończone studia podyplomowe – ochrona i kształtowanie środowiska. Przez 24 lata pracowała w Państwowej Inspekcji Sanitarnej zajmując się środowiskowymi zagrożeniami zdrowia i badaniami laboratoryjnymi, w tym 5 lat jako kierownik Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i 2 lata w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Od blisko 10 lat współpracuje z gminami i przedsiębiorstwami wodociągowymi (obecnie PWiK Częstochowa, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe) w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wody, identyfikacji zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka. Członek Zarządu miejskiej spółki administrującej wodociągami, kanalizacją i ogrzewnictwem. Autorka artykułów w czasopismach branżowych, prelegentka na konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Członek zespołów - weryfikującego i redakcyjnego – polskiego wydania Wytycznych dotyczących jakości wody do picia, czwarta edycja WHO 2011, nakładem IGWP 2014 r. W latach 2014-2017 członek Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody, Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Od 2018 r członek zespołu roboczego ds. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przy Ministrze Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, którą zna zarówno od strony organu nadzorującego jakość wody do spożycia, jak i podmiotów odpowiedzialnych za dostawy wody (gminy, przedsiębiorstwa).

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.