Aktualne szkolenia

Skrócenie taryf za wodę i ścieki w 2022 r.

27.09.2022 r. - online

Więcej »

Gospodarka ściekowa w gminach po nowelizacji Prawa wodnego

14.10.2022 r. on-line

Więcej »

Procesy odzysku, przetwarzania odpadów w komunalnych oczyszczalniach ścieków

21.10.2022 r. - online

Więcej »

Odpady budowlane i rozbiórkowe po 01.01.2023 r.

08.11.2022 r. - online

Więcej »

Odpady budowlane i rozbiórkowe po 01.01.2023 r.
obowiązki podmiotów odbierających, zbierających odpady i PSZOKÓW

 08.11.2022 r. godz. 09.00-12.15 - online

 • Jak po 01.01.2023 r. odbierać, zbierać odpady budowlane i rozbiórkowe od os. prywatnych i firm (ze świadczenia usług)?
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe w PSZOKu – czy konieczna selektywna zbiórka?
 • 17 09 04, 17 01 01 – czy można stosować po 01.01?Czy przyjmując odpady w tym kodzie konieczne sortowanie przed przekazaniem do kolejnych procesów?
 • Przetwarzanie odpadów budowlano-rozbiórkowych- w instalacjach i poza, wymagania, limity
 • Nowości legislacyjne – wydłużenie ważności decyzji odpadowych oraz zmiana formy i wysokości zabezpieczeń roszczeń

Między innymi te zagadnienia omówimy podczas szkolenia dedykowanemu branży odpadów komunalnych.

Więcej

Gospodarka ściekowa w gminach po nowelizacji Prawa wodnego
uchwały, ewidencja, sprawozdawczość, kontrole

14.10.2022 r. godz. 09.00-14.30

Od 09.08.2022 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo wodne.


Zapraszamy na szkolenie online dedykowane przedstawicielom samorządów,  podczas którego przeanalizujemy nowe obowiązki gmin w zakresie gospodarki ściekowej, m.in.:

 • Dostosowanie uchwał gminnych do nowelizacji Prawa wodnego:
  A) zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie
  B) uchwała w sprawie opłat za wywóz nieczystości ciekłych
  C) uchwała w sprawie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie na transport nieczystości ciekłych
 • Umowa na odbiór nieczystości ciekłych – ustana, mailowa? Jaki dowód jej realizacji?
 • Ewidencja gminna - czy tylko dla nieruchomości będących w granicach aglomeracji, czy poza również? Częstotliwość opróżniania – konieczne fv, rachunki?
 • Kontrole dokumentacyjne - jakie dokumenty może skontrolować gmina? Co musi zawierać plan kontroli? Czy można zlecić wykonanie kontroli np. straży gminnej?
 • Kontrole podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków – min częstotliwość i zakres kontroli, uprawnienia gmin

Więcej

Skrócenie taryf za wodę i ścieki w 2022 r.
Prawne i ekonomiczne aspekty postępowania taryfowego z punktu widzenia praktyki i deklaracji Wód Polskich

27.09.2022 r. godz. 09.00-14.30 - online

Zgodnie z komunikatami IGWP i WP od 1 września ma się rozpocząć „nowy proces taryfikacji” dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków! Jest to szansa na dostosowanie aktualnie obowiązujących cen i stawek opłat za wodę i ścieki do poziomów, które pozwolą zwik zapewnić niezbędne przychody, a przynajmniej ograniczyć rosnące straty (związane ze wzrostem inflacji, opłat za media, wzrostem wynagrodzeń, kosztów zagospodarowania osadów ściekowych).

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się z Państwem doświadczony  ekonomista oraz branżowy prawnik. Omówimy min:

 • Komunikaty, ustalenia dotyczące składania wniosków o skrócenie dotychczasowych taryf - jaki jest prawny status komunikatów IGWP i WP? Komunikaty vs zapisy art. 24j uzzw
 • Elementy, których zmiana może stanowić podstawę do złożenia wniosku podczas tzw. „szybkiej ścieżki” - m.in. wzrost kosztów energii, gazu, wynagrodzeń, stóp procentowych? Czy katalog jest zamknięty? Jak dokumentować wzrost kosztów?
 • Wszystkie elementy wniosku o skrócenie taryfy oraz niezbędne załączniki.
 • Strukturę taryfy w kontekście wniosku o jej skrócenie – czy warto modyfikować strukturę, wprowadzać opłatę abonamentową?
 • Przebieg postępowania o skrócenie taryfy – czym się różni od „zwykłego postępowania taryfowego”?
 • Decyzje organów regulacyjnych i Prezesa PGWWP – doświadczenia, wyroki sądów
 • Odbiór nieczystości ciekłych – jak po nowelizacji ustawy Prawo wodne kształtować ceny za odbiór nieczystości ciekłych? Do kiedy uchwały rady gminy powinny zostać zmienione i jak to wpłynie na przychody przedsiębiorstw wod-kan?

Więcej

Procesy odzysku, przetwarzania odpadów w komunalnych oczyszczalniach ścieków

21.10.2022 r. godz. 09.00-14.30

 • Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych – R3, D8, R12?
 • Utrata statusu odpadu na oczyszczalni – jakich kodów może dotyczyć? Procedura. Możliwości zagospodarowania produktu.
 • Fermentatory jako instalacje do przetwarzania odpadów - kiedy wymagane zezwolenie na przetwarzanie odpadu? Czy można przekazać osady do przetworzenia rolniczej biogazowni?
 • Wapnowanie, suszenie - stabilizacja czy już przetwarzanie?
 • Przekazanie osadów do rekultywacji składowiska-jaki rodzaj odzysku? Czy konieczne badania gruntu i ustalenie dawkowania, max roczne limity na ha?
 • Ziemia z robót liniowych – czy konieczne zezwolenie na przetwarzanie?
 • Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków. Odpad czy ściek? Czy oczyszczalnia może nie przyjąć osadów z POŚ ?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas kolejnego szkolenia odpadowego dedykowanego przedstawicielom komunalnych oczyszczalni ścieków

Więcej