Aktualne szkolenia

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków

12.09.2019 r.  – Poznań
13.09.2019 r.  – Warszawa
16.09.2019 r.  – Katowice
17.09.2019 r.  – Wrocław

Więcej »

Odpady komunalne

09.09.2019 r. - Warszawa
10.09.2019 r. - Katowice
24.09.2019 r.  – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
30.09.2019 r.  - Wrocław ZMIANA TERMINU

Więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23.08.2019 r.  Warszawa
29.08.2019 r. – Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA
30.08.2019 r. – Katowice
04.09.2019 r.  – Poznań

Więcej »

Rewolucyjne zmiany odpadowe

17.10.2019 r.  – Poznań
18.10.2019 r. – Warszawa
21.10.2019 r. – Katowice
22.10.2019 r. – Wrocław

Więcej »

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków
Elektroniczna ewidencja, zmiany zezwoleń, nowe zasady gospodarowania odpadami

12.09.2019 r. godz.10:00-16:00 – Poznań
13.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
16.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
17.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław

Zapraszamy na szkolenie dedykowane zakładom wodociągowym, podczas którego omówimy rewolucyjne zmiany, min.:

 • Elektroniczną ewidencję – nową KEOŚ, KPO, nowe obowiązki wytwórcy i transportującego odpady, zmiany w funkcjonowaniu BDO.
 • Nowe zasady gospodarowania odpadami – 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, nowe kary za transport, magazynowanie
 • Nowe zasady zmiany zezwoleń odpadowych – nowy termin złożenia wniosku, zmiany w oświadczeniach o niekaralności, lista kodów niepalnych, wyłączenia z monitoringu, zabezpieczeń roszczeń, wymagania PPOŻ dla miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów

1.    Najnowsze wymagania prawne dotyczące zmian zezwoleń odpadowych

 • Nowy termin złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów – ustawowa data
 • Operat i kontrola PPOŻ – kiedy ustawowo nie jest wymagany, co z zakładami stwarzającymi zagrożenie awarii przemysłowej. W jakich sytuacjach obowiązkowa aktualizacja operatu?
 • Odpady niepalne – ustawowa niewyczerpana lista odpadów, jak wnioskować o uznanie, że odpad jest niepalny? Czy opinię musi sporządzić rzeczoznawca ds. PPOŻ?
 • Oświadczenia dołączane do wniosku –  od jakiej daty uwzględniane 10 lat objęte oświadczeniem, dopuszczalna ilość i łączna wartość wymierzonych kar. Czy dołączać także do pozwoleń zintegrowanych?
 • Monitoring wizyjny – dla jakich zezwoleń niezbędny? Do jakich zapisów z kamer WIOŚ ma mieć dostęp online? Zależność od sposobu zagospodarowania osadów. Wymagania dot. przechowywania zapisu z kamer. Kody wyłączone ustawą  spod wymagań monitoringu.
 • Zabezpieczenia roszczeń – kody wyłączone spod obowiązku
 • Proj. Rozp. MSWIA w sprawie wymagań PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania i przetwarzania odpadów -  
 • Wygaśnięcie, cofnięcie, stwierdzenie nieważności zezwolenia – procedura

2.    Nowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Magazynowanie odpadów – dla jakich kodów przywrócono 3 letni okres magazynowy, od kiedy liczony? Przykłady odpadów wytwarzanych przez oczyszczalnię, które można magazynować tylko 1 rok.
 • Zniesienie regionalizacji dla składowanych bioodpadów –czy dotyczy także komunalnych osadów ściekowych? Co z zasadą bliskości?
 • Odpady niebezpieczne –  kto odpowiedzialny: wytwórca czy aktualny posiadacz?
 • Solidarna odpowiedzialność posiadaczy odpadów – kiedy i jak się stosuje, wykorzystanie środków z zabezpieczenia roszczeń
 • Nowe kary za transport i magazynowanie odpadów, odholowanie pojazdu z ładunkiem,

3.    BDO i elektroniczna ewidencja odpadowa

 • KPO – nowe rubryki np. data i godzina rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczenia do następnego posiadacza odpadów; miejsce pochodzenia i  przeznaczenia odpadów, sposób gospodarowania, przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.
 • KEO i KEOŚ - imię i nazwisko posiadacza odpadów, dane dot. transportującego i władającego powierzchnią ziemi, skład i właściwości oraz rodzaj obróbki osadu,
 • Miesięczne KEO - czy dopuszczalne w 2020 r.?
 • Czy zakończenie transportu w BDO muszą odnotować – transportujący oraz przyjmujący odpad? Co w przypadku, gdy odbierającym odpady, transportującym i przyjmującym jest ten podmiot?
 • Czy transportujący odpady musi posiadać wygenerowaną KPO?
 • Czy przyjmując odpad należy w BDO potwierdzić godzinę oraz masę dostarczonych odpadów? Co w praktyce oznacza ustawowe „niezwłocznie, jednorazowo”?
 • Wniosek o wpis, aktualizację, wykreślenie z rejestru – zakres danych, procedura, czy dopuszczalna papierowa wersja wniosków?
 • Korespondencja z UMarszałkowskim dot. BDO, np. korekty sprawozdań – czy tylko elektronicznie, za pośrednictwem konta? Czy wiążące terminy z KPA?
 • Weryfikacja raportów, uzupełnienie dokumentów ewidencyjnych przez Marszałka- decyduje miejsce zamieszkania, zbierania, siedziby? Czy zawsze w drodze decyzji?
 • Rolnicy stosujący KOŚ –czy muszą mieć wpis do BDO?
 • Sprawozdawczość –za 2019 i kolejne lata, na jakich zasadach?

do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Obecnie specjalista ds. ochrony środowiska w firmie produkcyjnej. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat prowadzi szkolenia m.in. na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z Prawa Ochrony Środowiska

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.