Aktualne szkolenia

Odpady komunalne

09.09.2019 r. - Warszawa
10.09.2019 r. - Katowice
24.09.2019 r.  – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
30.09.2019 r.  - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

Rewolucyjne zmiany odpadowe

17.10.2019 r.  – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
18.10.2019 r. – Warszawa
21.10.2019 r. – Katowice
22.10.2019 r. – Wrocław
12.11.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

BHP przy urządzeniach energetycznych

18.11.2019 r. – Poznań
19.11.2019 r. – Wrocław
25.11.2019 r. – Warszawa
26.11.2019 r. - Katowice

Więcej »

Odpady komunalne
zmiany zezwoleń, ewidencji, zasad gospodarowania odpadami

09.09.2019 r. godz. 10:00-16:00- Warszawa
10.09.2019 r. godz. 10:00-16:00- Katowice
24.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
30.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Zapraszamy przedstawicieli branży odpadów komunalnych, na szkolenie podczas którego omówimy rewolucyjne zmiany, min.:

 • Elektroniczną ewidencję odpadów – zasady prowadzenia ewidencji, nową Kartę Przekazania Odpadów Komunalnych, Kartę Ewidencji, zmiany w sprawozdawczości, funkcjonowaniu BDO
 • Najnowsze wymagania wobec instalacji komunalnych – przetwarzających niesegregowane odpady i pozostałości z sortowania, możliwość modernizacji, rozbudowy instalacji, nowy status spalarni.
 • Nowe zasady gospodarowania odpadami – 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, nowe kary za transport, magazynowanie odpadów
 • Nowe zasady zmiany zezwoleń odpadowych – nowy termin złożenia wniosku, zmiany w oświadczeniach o niekaralności, lista kodów niepalnych, wyłączenia z monitoringu, zabezpieczeń roszczeń, wymagania PPOŻ dla miejsc magazynowania i składowania odpadów

BLOK I Nowelizacja ustawy o odpadach.

1.    Najnowsze wymagania prawne w zakresie zmian zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 • Nowy max termin na złożenie i uzupełnienie wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów  – ustawowa data
 • Odpady niepalne – ustawowa niewyczerpana lista odpadów, jak wnioskować o uznanie, że odpad jest niepalny? Czy opinię musi sporządzić rzeczoznawca ds. PPOŻ?
 • Oświadczenia dołączane do wniosku –  od jakiej daty uwzględniane 10 lat objęte oświadczeniem, dopuszczalna ilość i łączna wartość wymierzonych kar. Czy niezbędne także do zmiany pozwoleń zintegrowanych?
 • Monitoring wizyjny – dla jakich zezwoleń niezbędny? Do jakich zapisów z kamer (które rodzaje odpadów) WIOŚ ma mieć dostęp online? Kody wyłączone ustawą spod wymagań monitoringu.
 • Zabezpieczenia roszczeń – kody wyłączone z obowiązku, czy uwzględniać je obliczając wysokość zabezpieczenia?
 • Proj. Rozp. MSWIA w sprawie wymagań PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania i przetwarzania odpadów   

2.    Odpady komunalne- najnowsze wymaganie prawne

 • Nowe definicje – niesegregowane odpady, bioodpady, instalacja komunalne
 • Instalacja komunalna – wymogi. Komu można przekazać zmieszane odpady komunalne, pozostałości z MBP – czy decyduje zasada bliskości? Rola wpisu do wojewódzkich planów gospodarki odpadami, czy uchwały ws WPGO tracą ważność?
 • Lista instalacji prowadzonych przez MŚ oraz UMarszałkowskie – zakresy, obowiązki prowadzących instalację i uprawnienia organów
 • Modernizacja, rozbudowa instalacji komunalnych – obowiązki informacyjne prowadzącego instalację, odpowiedzialność karna za informacje w oświadczeniach, kiedy MŚ może skreślić instalację z wykazu?
 • Spalarnie –  nowy zakres wniosku o zezwolenie odpadowe np. zapobieganie powstawania odpadów, dalsze gospodarowania odpadami, godzinna moc przerobowa
 • Zakaz przekazywania zmieszanych odpadów do spalarni – czy także tych finansowanych ze środków unijnych?
 • Zniesienie zakazu zbierania zmieszanych i bioodpadów - w jakich sytuacjach?

 3.    Nowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Magazynowanie odpadów – dla jakich kodów przywrócono 3 letni okres magazynowy, od kiedy liczony?
 • Odpady niebezpieczne –  kto odpowiedzialny: wytwórca czy aktualny posiadacz?
 • Solidarna odpowiedzialność posiadaczy odpadów – kiedy i jak się stosuje, wykorzystanie środków z zabezpieczenia roszczeń
 • Nowe kary za transport, magazynowanie odpadów, przekazanie odpadów komunalnych podmiotom nieuprawnionym

BLOK II   Baza Danych o Odpadach i elektroniczna ewidencja odpadowa

1.    BDO

 • Odbierający odpady komunalne – czy od 08.2019 r. wpis do rejestru z urzędu czy na wniosek? Nowy zakres wniosku m.in. gmina z której odbierane są odpady. Czy konieczny nowy wpis zawsze, gdy rozszerzona działalność o kolejną gminę
 • Czy gminne PSZOKi muszą wpisać się do BDO – czy dla kilku PSZOKÓW w tej samej gminie, konieczne oddzielne konta?
 • Informacje zawarte w decyzjach masy zbieranych, przetwarzanych odpadów, miejsca zbierania , moce przerobowe instalacji  z podziałem na różne rodzaje odpadów. Czy podmioty wpisane z urzędu do rejestru muszą wystąpić z wnioskiem o aktualizację danych?
 • Korespondencja z UMarszałkowskim dot. BDO, np. korekty sprawozdań – czy tylko elektronicznie, za pośrednictwem konta? Czy wiążące terminy z KPA?

2.    Ewidencja i sprawozdawczość przez BDO.

A) KPOK –nowe zasady prowadzenie ewidencji odpadów komunalnych

 •  jakich podmiotów dotyczy?
 • nowe rubryki : nazwa oraz obszar  gminy, data i godzina rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych, data i godzina rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza, data i godzina przekazania do stacji przeładunkowej, RIPOK,
 • Czy konieczna odrębna KPOK dla każdej śmieciarki? Co oznacza „odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju przekazywanych”
 • Czy zakończenie transportu w BDO muszą odnotować – transportujący oraz przyjmujący odpad? Co w przypadku, gdy odbierającym odpady, transportującym i przyjmującym jest ten podmiot?
 • Czy transportujący odpady musi posiadać wygenerowaną KPOK?
 • Czy przyjmując odpad należy w BDO potwierdzić godzinę oraz masę dostarczonych odpadów? Co w praktyce oznacza ustawowe „niezwłocznie, jednorazowo”?

B) KEO – zakres informacji, sposób prowadzenie ewidencji

 • dane posiadacza oraz transportującego odpad
 • masa ,kod
 • podmioty nie posiadające NIP, jaki dane uzupełnić?
 • przyjęcie metali w PSZOKach – jak ewidencjonować?

C) Testy zgodności, charakterystyka odpadów przekazywanych na składowiska – czy przez BDO?
D) Sprawozdawczość za 2019  - czy wg starych zasad?
E) Roczne sprawozdania z zakresu ustawy o uczpwg odbierających i zbierających odpady komunalne- zakres raportu, wymagane poziomy, czy sprawozdania zerowe także online?
F) Kary – np. dla transportujących za brak wygenerowanej karty z BDO. Czy kary związane z BDO, wymierzone zakładowi rzutują przy uzyskaniu pozwolenia odpadowego?

wieloletni pracownik administracji centralnej specjalizujący się w gospodarce odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi, sprawozdawczości i ewidencji odpadów.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.