Aktualne szkolenia

Zasady rozliczeń energii elektrycznej w 2019 r. w samorządach i spółkach komunalnych

06.09.2019 r.  – Poznań

Więcej »

Gospodarka odpadami w oczyszczalni ścieków

12.09.2019 r.  – Poznań
13.09.2019 r.  – Warszawa
16.09.2019 r.  – Katowice
17.09.2019 r.  – Wrocław

Więcej »

Odpady komunalne

09.09.2019 r. - Warszawa
10.09.2019 r. - Katowice
24.09.2019 r.  – Poznań
25.09.2019 r.  - Wrocław

Więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23.08.2019 r.  Warszawa
29.08.2019 r. – Wrocław
30.08.2019 r. – Katowice
04.09.2019 r.  – Poznań

Więcej »

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

23.08.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
29.08.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław
30.08.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
04.09.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego szczegółowo przeanalizujemy najnowsze obowiązki gmin, podmiotów odbierających odpady komunalne wynikające ze znowelizowanej ustawie o uczpwg. Szkolenie w całości poprowadzi mec. Maciej Kiełbus, krajowy ekspert prawa samorządowego, który czynnie brał udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy. Podczas szkolenia omówimy:

 • Przetargi – zniesienie ryczałtowego rozliczenia za odbiór odpadów komunalnych, czy dopuszczalny wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie, dla terenów zamieszkałych i niezamieszkałych,  czy możliwy in house?
 • Instalacje – likwidacja regionalnych instalacji, status spalarni, możliwość modernizacji i rozbudowy instalacji, wymagania jakie musi spełnić instalacja komunalna
 • Nieruchomości niezamieszkałe – czy ustawowo objęte systemem? Oświadczenia – termin, procedura
 • Selektywna zbiórka – min zakres, fakultatywne możliwości, max opłata
 • Dokumentacja odpadowa – zmiany w obliczeniach poziomów, nowa definicja bioodpadów, max czas na korektę sprawozdań, zmiany w kontrolach

BLOK I – Kluczowe zmiany nowelizacji uczpwg.

 • Likwidacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów – do jakich instalacji można przekazać zmieszane, bioodpady i pozostałości z sortowania? Wymagania
 • Selektywna zbiórka-  min zakres i fakultatywne możliwości, np. zbieranie popiołu. Max opłata za nieprzestrzeganie selektywnej zbiórki.
 • Likwidacja ryczałtowego rozliczania gminy z odbierającym odpady - opłata związana z ilością odpadów przekazanych do przetworzenia
 • Modernizacja, rozbudowa instalacji komunalnych – obowiązki informacyjne prowadzącego instalację, odpowiedzialność karna za informacje w oświadczeniach, kiedy MŚ może skreślić instalację z wykazu?
 • Nowa definicja bioodpadów – jak klasyfikować odpady z targowisk, cmentarzy?

BLOK II – Opłaty, regulaminy

 • Stosowanie więcej niż 1 kryterium różnicującego stawki opłat w gminach, związkach międzygminnych – jakie w praktyce?
 • Obligatoryjne zmiany regulaminów – max czas na dostosowanie do nowych rozporządzeń MŚ,
 • Powierzenie zadań związanych z opłatami za odpady komunalne – jakim organom, procedura?
 • Max wysokości opłat – czy mogą być różne na terenie jednej gminy, od jakich czynników zależne, max opłata za łamanie selektywnej zbiórki.
 • Środki z opłat – na jakie cele mogą być wykorzystane? Czy konieczna coroczna publikacja dochodów i wydatków gminy? Na co można przeznaczyć wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych?
 • Nieruchomości niezamieszkałe – czy włączone do systemu? Obligatoryjna oświadczenia właścicieli –terminy procedura. Max opłata za odbiór odpadów
 • Deklaracje –  dla budynków wielorodzinnych, czy możliwa korekta za okres wsteczny?
 • Min ilość pojemników, czy dopuszczalne zbieranie opadów w workach, wymagania dot. czystości pojemników
 • Domki letniskowe, RODy, hotele – zmiany w naliczaniu opłaty
 • Kompostowniki przydomowe- zwolnienie z opłat za bioodpady.
 • Odpady zielone- czy zbierane łącznie z kuchennymi?

Blok III- Przetargi

 • Przetargi  –czy dopuszczalny 1 wspólny dla terenów zamieszkałych i niezamieszkałych, czy gmina może zlecić usługę w ramach in-house?
  - czy dopuszczalny wspólny przetarg na odbiór i zagospodarowanie?
 • Umowa na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie  - nowe elementy: obowiązek prowadzenia dokumentacji zw. z zamówieniem, szczegółowe wymagania wobec odbierającego i procedura w przypadku nieselektywnego zbieranie
 • Nowe odpady przyjmowane w PSZOKach – jakie odpady związane z działalnością rolniczą, odpady tekstyliów, które kody niebezpieczne? Kiedy za opłatą? Kiedy możliwe zbieranie bioodpadów w PSZOKach?
 • Skutki likwidacji statusu ponadregionalnych instalacji, kiedy można przekazać zmieszane odpady do spalarni?
 • Zmieszane odpady komunalne – czy dopuszczalne organizowanie punktów zbierania odpadów na terenie gminy?

BLOK IVZmiany w dokumentacji odpadowej, kontrolach

 • Zmiany w obliczeniach poziomów  –  nowe poziomy i strumienie odpadów włączane do obliczeń.  Czy będziemy stosować wyliczając poziomy za 2019r.
 • Sprawozdawczość odbierających odpady – kara za niezłożenie w ciągu 365 dni sprawozdania przez podmiot odbierający odpady, max czas korekty raportów
 • Wykreślenie z rejestru – przesłanki, na jaki czas max?
 • Odpowiedzialność administracyjno-karna za podawanie nieprawdy w oświadczeniach przy wpisie do rejestru
 • Obowiązkowa kontrola odbierających odpady komunalne – min częstotliwość.
  - nowe kary – m.in. „nie tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku” – jakie w praktyce?
 • Nieważność, uchylenie lub cofnięcie decyzji odpadowej – uprawniania gmin

Panel specjalny – Kluczowe zmiany w nowelizacji ustawy o odpadach, dotyczące instalacji komunalnych

 • Instalacje do przetworzenia odpadów z MBP, pozostałości z sortowania – jakie muszą spełnić wymagania, czy konieczny wpis instalacji w uchwale, co z zasadą bliskości?
 • Lista instalacji prowadzonych przez MŚ oraz Urzędy Marszałkowskie – zakresy, obowiązki prowadzących instalację i uprawnienia organów
 • Zakaz przekazywania zmieszanych odpadów do spalarni – czy także tych finansowanych ze środków unijnych?
 • Zniesienie regionalizacji dla składowania odpadów
 • Zbieranie bioodpadów i odpadów zmieszanych – w jakich miejscach dopuszczalne?

ekspert prawny Związku Miast Polskich, stały współpracownik licznych ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego. Czynny uczestnik procesu legislacyjnego ostatniej nowelizacji ustawy uczpwg.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.