Aktualne szkolenia

Rewolucyjne zmiany odpadowe

17.10.2019 r.  – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
18.10.2019 r. – Warszawa
21.10.2019 r. – Katowice
22.10.2019 r. – Wrocław
12.11.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

BHP przy urządzeniach energetycznych

18.11.2019 r. – Poznań
19.11.2019 r. – Wrocław
25.11.2019 r. – Warszawa
26.11.2019 r. - Katowice

Więcej »

Uchwały gmin po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.11.2019 r.  – Warszawa
29.11.2019 r.  – Poznań
05.12.2019 r.  – Wrocław
06.12.2019 r. – Katowice

Więcej »

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. - Poznań
13.12.2019 r. - Warszawa
16.12.2019 r. - Katowice
17.12.2019 r. - Wrocław

Więcej »

Rewolucyjne zmiany odpadowe
Elektroniczna ewidencja, zmiany zezwoleń, nowe zasady gospodarowania

17.10.2019 r. godz.10:00-16:00 – Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
18.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
21.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
22.10.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław
12.11.2019 r. 
godz. 10:00-16:00 - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
 • Elektroniczna ewidencja – zasady wypełniania KEO, KPO, obowiązki spoczywające na wytwórcy, transportującym i odbierającym odpad. Czy dla kilku kodów transportowanych łącznie niezbędne będzie założenie oddzielnych KPO w BDO?  Czy zawsze konieczne zważenie ładunku, jak odnotować w BDO przekazanie odpadów os. fizycznym?
 • Nowe zasady gospodarowania odpadami – 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, nowe kary za transport,
 • Nowe zasady zmiany zezwoleń odpadowych – nowy termin złożenia wniosku, zmiany w oświadczeniach o niekaralności, lista kodów niepalnych, wyłączenia z monitoringu, zabezpieczeń roszczeń, wymagania PPOŻ dla miejsc magazynowania, przetwarzania odpadów

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, podczas którego szczegółowo przeanalizujemy rewolucyjne zmiany wynikające z 2 lipcowych nowelizacji ustawy o odpadach.

1.    Najnowsze wymagania prawne dotyczące zmian zezwoleń odpadowych

 • Nowy termin złożenia wniosku o zmianę zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz uzupełnień braków – ustawowa data
 • Operat i kontrola PPOŻ – kiedy ustawowo nie jest wymagany, co z zakładami stwarzającymi zagrożenie awarii przemysłowej. W jakich sytuacjach obowiązkowa aktualizacja operatu?
 • Odpady niepalne – ustawowa niewyczerpana lista odpadów, jak wnioskować o uznanie, że odpad jest niepalny? Czy opinię musi sporządzić rzeczoznawca ds. PPOŻ?
 • Oświadczenia dołączane do wniosku –  od jakiej daty uwzględniane 10 lat objęte oświadczeniem, dopuszczalna ilość i łączna wartość wymierzonych kar. Czy dołączać także do pozwoleń zintegrowanych?
 • Monitoring wizyjny – dla jakich zezwoleń niezbędny? Do jakich zapisów z kamer WIOŚ ma mieć dostęp online? Zależność od sposobu zagospodarowania osadów. Wymagania dot. przechowywania zapisu z kamer. Kody wyłączone ustawą  spod wymagań monitoringu.
 • Zabezpieczenia roszczeń – kody wyłączone spod obowiązku
 • Proj. Rozp. MSWIA w sprawie wymagań PPOŻ dla miejsc magazynowania, zbierania i przetwarzania odpadów
 • Wygaśnięcie, cofnięcie, stwierdzenie nieważności zezwolenia – procedura

2.    Nowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Magazynowanie odpadów – dla jakich kodów przywrócono 3 letni okres magazynowy, od kiedy liczony? Wyjątki
 • Odpady niebezpieczne – nowe zasady ponoszenia odpowiedzialności: kiedy wytwórca, aktualny posiadacz?
 • Solidarna odpowiedzialność posiadaczy odpadów – kiedy i jak się stosuje, wykorzystanie środków z zabezpieczenia roszczeń
 • Wypełnienie terenów niekorzystnie przekształconych –zmiany
 • Opłata recyklingowa za torby jednorazowe- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze jednostek handlowych, czy konieczna aktualizacja wpisu do BDO?
 • Nowe kary za transport i magazynowanie odpadów, odholowanie pojazdu z ładunkiem,
 • Odpady komunalne powstające w wyniku działalności gospodarczej – nowe zasady odbioru odpadów.

3.    BDO i elektroniczna ewidencja odpadowa

 • BDO – nowe podmioty zobowiązane do wpisu, aktualizacji danych.
 • Wniosek o wpis, aktualizację, wykreślenie z rejestru – zakres danych, procedura, czy dopuszczalna papierowa wersja wniosków?
 • Weryfikacja raportów, uzupełnienie dokumentów ewidencyjnych przez Marszałka- decyduje miejsce zamieszkania, zbierania, siedziby? Czy zawsze w drodze decyzji?
 • Informacje zawarte w decyzjach m.in. masy zbieranych, przetwarzanych odpadów, miejsca zbierania , moce przerobowe instalacji  z podziałem na różne rodzaje odpadów. Czy podmioty wpisane z urzędu do rejestru muszą wystąpić z wnioskiem o aktualizację danych?
 • Korespondencja z UMarszałkowskim dot. BDO, np. korekty sprawozdań – czy tylko elektronicznie, za pośrednictwem konta? Czy wiążące terminy z KPA?
 • KPO – nowe rubryki np. data i godzina rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczenia do następnego posiadacza odpadów; miejsce pochodzenia i  przeznaczenia odpadów, sposób gospodarowania, przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.
 • KEO - imię i nazwisko posiadacza odpadów, dane dot. transportującego,
 • Miesięczne KEO - czy dopuszczalne w 2020 r.?
 • Czy zakończenie transportu w BDO muszą odnotować – transportujący oraz przyjmujący odpad? Co w przypadku, gdy odbierającym odpady, transportującym i przyjmującym jest ten podmiot?
 • Czy transportujący odpady musi posiadać wygenerowaną KPO?
 • Czy przyjmując odpad należy w BDO potwierdzić godzinę oraz masę dostarczonych odpadów? Co w praktyce oznacza ustawowe „niezwłocznie, jednorazowo”?
 • Sprawozdawczość –za 2019 i kolejne lata, na jakich zasadach? Zasady sprawozdawczości produktowych i ZSEiE

do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, specjalizujący się w kontrolach gospodarki odpadami. Aktualnie prowadzi własną firmą konsultingową, na co dzień pomaga przedsiębiorcom różnych branż w realizacji obowiązków środowiskowych.Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.