Aktualne szkolenia

BHP przy urządzeniach energetycznych

18.11.2019 r. – Poznań
19.11.2019 r. – Wrocław
25.11.2019 r. – Warszawa
26.11.2019 r. - Katowice

Więcej »

Uchwały gmin po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.11.2019 r.  – Warszawa
29.11.2019 r.  – Poznań
05.12.2019 r.  – Wrocław
06.12.2019 r. – Katowice

Więcej »

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
13.12.2019 r. - Warszawa LISTA ZAMKNIĘTA
16.12.2019 r. - Katowice LISTA ZAMKNIĘTA
17.12.2019 r. - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

Rejestr i baza danych o odpadach

09.01.2020 r. – Poznań
10.01.2020 r. – Warszawa
13.01.2020 r. – Katowice
14.01.2020 r. - Wrocław

Więcej »

BHP przy urządzeniach energetycznych
wymogi nowego rozporządzenia ME

18.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań
19.11.2019 r.
godz. 10:00-16:00 – Wrocław
25.11.2019 r.
godz. 10:00-16:00 – Warszawa
26.11.2019 r.
godz. 10:00-16:00Katowice

Nowe rozporządzenie ME w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych opublikowane – Dz. U. poz. 1830.

Zapraszamy na praktyczne, branżowe szkolenie podczas którego kompleksowo omówimy  najnowsze wymagania BHP przy urządzeniach energetycznych m.in:

 • Instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych – na przykładzie
 • Organizację prac eksploatacyjnych po zmianach
 • Nowe wymagania BHP dla prac: w zbiornikach, rurociągach, w atmosferze wybuchowej, na wysokości
 • Zlecenia prac podmiotom zewnętrznym
 • Kwalifikacje energetyczne – zmiany w funkcjonowaniu komisji i nabywaniu kwalifikacji

BLOK I - Ustawa Kodeks pracy, w szczególności Dział X Kodeksu:

 •  Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w zakresie BHP;
 • Szkolenia;
 • Badania lekarskie;
 • Badania środowiska pracy;
 •  Wymagania dla maszyn, urządzeń.

BLOK II - Ustawa Prawo energetyczne.

1. Zakres zmian Ustawy Prawo energetyczne - nowe zasady działania Komisji kwalifikacyjnych.

2. Kwalifikacje energetyczne;

 • Zasady nabywania kwalifikacji; zasady działania Komisji kwalifikacyjnych;
 • Do jakich prac i na jakich warunkach można dopuścić osoby bez kwalifikacji?

3. Zatrudnianie cudzoziemców do prac eksploatacyjnych - wymagania

4. Czy konieczne pisemne określenie wykazu prac, które mogą wykonywa os nieuprawnione?

BLOK III - Rozporządzenie ME w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych.

1. Zakres obowiązywania rozporządzenia.

2. „Stare” a „nowe” rozporządzenie – różnice, zagrożenia.

3. Nowe definicje i wymagania kwalifikacyjne dla osób funkcyjnych.

4.  Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych - omówienie krok po kroku zasad pisania instrukcji. Ustawowo wymagany zakres instrukcji.

5. Zasady nadawania upoważnień do wykonywania prac – wymagania, praktyczne przykłady

6. Obowiązki osób funkcyjnych w procesie organizacji pracy – wymagania rozporządzenia i KP.

7. Organizacja prac eksploatacyjnych: - obowiązki poleceniodawcy koordynującego, koordynatora ds. BHP, dopuszczającego, kierującego zespołem – na każdym etapie organizacji prac (od przygotowania strefy pracy do jej opuszczenia)

8. Zasady łączenia funkcji w organizacji pracy.

9.Zasady rozszerzania katalogu prac eksploatacyjnych stwarzających szczególne zagrożenie, wymagających pisemnego polecenia.

10. Sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu poleceń –przykłady rozwiązań.

11. Zlecanie prac przy urządzeniach energetycznych podmiotom zewnętrznym – przykłady zapisów w umowach zabezpieczających zakład powierzający zadania

12. Wymagania BHP dla prac:

 • w zbiornikach, kanałach, rurociągach
 • w  atmosferze wybuchowej
 • na wysokości
 • prac budowlanych na terenie czynnego zakładu;
 • prac pod liniami energetycznymi

wieloletni koordynator zespołu ds. organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Doradca zespołu strony rządowej oraz członek zespołu przy Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie ds. Opracowania rozporządzenia MG w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych z 2013 r. Współautor Ramowej Instrukcji organizacji Bezpiecznej Pracy dla Elektrowni opracowanej na zlecenie Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie; Doświadczenie praktyczne w przeprowadzaniu audytów z zakresu spełnienia wymagań związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych i opracowaniu planów działań naprawczych z tego zakresu, Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Energetycznych oraz instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych również poza energetyką zawodową. Doświadczony trener.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych.

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.