Aktualne szkolenia

BHP przy urządzeniach energetycznych

18.11.2019 r. – Poznań
19.11.2019 r. – Wrocław
25.11.2019 r. – Warszawa
26.11.2019 r. - Katowice

Więcej »

Uchwały gmin po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.11.2019 r.  – Warszawa
29.11.2019 r.  – Poznań
05.12.2019 r.  – Wrocław
06.12.2019 r. – Katowice

Więcej »

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
13.12.2019 r. - Warszawa LISTA ZAMKNIĘTA
16.12.2019 r. - Katowice LISTA ZAMKNIĘTA
17.12.2019 r. - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

Rejestr i baza danych o odpadach

09.01.2020 r. – Poznań
10.01.2020 r. – Warszawa
13.01.2020 r. – Katowice
14.01.2020 r. - Wrocław

Więcej »

Uchwały gmin po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

28.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
29.11.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań
05.12.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Wrocław
06.12.2019 r. godz. 09.00-15:00 – Katowice

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego mec. Maciej Kiełbus przeanalizuje obowiązki gmin w zakresie przyjęcia uchwał wdrażających najnowszą nowelizację ucpwg., m.in. w zakresie:

 • Selektywnej zbiórki
 • Odpadów przyjmowanych w PSZOK
 • Przydomowych kompostowników
 • Nieruchomości niezamieszkałych
 • Max opłat za odpady komunalne
 • Deklaracji

BLOK I - Zasady tworzenia uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego – podstawy legislacji administracyjnej

BLOK II - Obligatoryjne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach – ustawowy zakres, max czas na dostosowanie regulaminów do najnowszej nowelizacji ucpg oraz ewentualnych nowych rozporządzeń w sprawie selektywnej zbiórki.;

1. Selektywna zbiórka:

 • Min ilość frakcji, od jakiej daty obowiązkowa?
 • Czy odpady bio zbierane łącznie z kuchennymi?
 • Możliwości dodania innych frakcji niewymaganych ustawą (np. popiołu)
 • Czy dopuszczalne organizowanie publicznych miejsc zbierania odpadów np. dzwonów?
 • Kary za łamanie zasad selektywnej zbiórki - zapis w regulaminie czy uchwale?

2. Odpady przyjmowane w PSZOK:

 • Nowo obowiązkowe rodzaje odpadów np. igły, strzykawki, odpady niebezpieczne (czy wszystkie rodzaje?)
 • Kiedy PSZOK może przyjąć odpady zielone od mieszkańców, czy w każdej ilości?

3. Szczegółowy zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Kto odpowiedzialny za wyposażenie i stan sanitarny pojemników, altan na odpady?
 • Zróżnicowanie częstotliwości odbioru odpadów w trakcie roku kalendarzowego- dla jakiej zabudowy dopuszczalny?

4. Metoda i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Zróżnicowanie stawek opłat np. w zależności od gęstości zaludnienia danego obszaru;
 • Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – czy gmina może przenosić nadwyżki z poprzedniego roku, na jakie cele? Czy w przypadku deficytu -może  dopłacać do sytemu odpadowego?
 • Max opłata za selektywną zbiórkę – w jakiej wysokości i w jakich przypadkach;
 • Max opłata dla nieruchomości niezamieszkałych – jak obliczyć dla mojej gminy?
 • Opłata za domki letniskowe –jak wyliczyć max stawkę ryczałtową, jakie zapisy w uchwale?

5. Zwolnienia przedmiotowe przydomowe kompostowniki

 • Czy mieszkaniec posiadający kompostownik może oddać odpady bio do PSZOK?
 • Czy można karać za fałszywe oświadczenia?.

6. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 7. Wzór deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • Zapisy dot. posiadania  kompostownika
 • Budynki wielolokalowe -czy dopuszczalna 1 zbiorowa deklaracja?
 • Ochrona danych osobowych- jak dostosować deklaracje?
 • Czy zawiadomienie z organu podstawą do wystawienia tytułu wykonawczego, obowiązuje wprost z mocy ustawy, czy konieczny wpis w aktach miejscowych?

8. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów

BLOK III - Fakultatywne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi

1. Przejęcie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych –

 • Czy konieczne dodatkowe oświadczenie mieszkańca?
 • Czy mieszkaniec może zrezygnować z systemu gminnego dopiero po wygaśnięciu przetargu czy w każdym momencie?

2. Podział gminy na sektory

3. Zwolnienia podmiotowe

4. Powierzenie zadań organom gminy zw. z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalne

5. Inkaso

6. Zakres usług dodatkowych

7. Inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków zapewnienia odbioru odpadów

8. Budowa instalacji do przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych

9. Przyjmowanie przez PSZOK odpadów z działalności rolniczej

BLOK IV - Nadzór i kontrola nad uchwałami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnymi

ekspert prawny Związku Miast Polskich, stały współpracownik licznych ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, redaktor naczelny czasopisma internetowego „Prawo Dla Samorządu”, autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tematyce prawa administracyjnego. Czynny uczestnik procesu legislacyjnego ostatniej nowelizacji ustawy ucpwg.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.