Aktualne szkolenia

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
13.12.2019 r. - Warszawa LISTA ZAMKNIĘTA
16.12.2019 r. - Katowice LISTA ZAMKNIĘTA
17.12.2019 r. - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

Rejestr i baza danych o odpadach

09.01.2020 r. – Poznań
10.01.2020 r. – Warszawa
13.01.2020 r. – Katowice
14.01.2020 r. - Wrocław

Więcej »

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, F-gazy

03.02.2020 r. - Warszawa
06.02.2020 r. Katowice
07.02.2020 r.- Wrocław 
10.02.2020 r. - Poznań 

Więcej »

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

23.01.2020 r. – Poznań ZMIANA TERMINU 
27.01.2020 r. Warszawa ZMIANA TERMINU
22.01.2020 r. – Wrocław

Więcej »

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. godz. 10:00-16:00- Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
13.12.2019 r. godz. 10:00-16:00- Warszawa LISTA ZAMKNIĘTA
16.12.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice LISTA ZAMKNIĘTA
17.12.2019 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Zapraszamy na szkolenie podczas którego omówimy zasady elektronicznej ewidencji odpadów w zakładach komunalnych. Podczas szkolenia omówimy elektroniczną KEO, KPO, Kartę Ewidencji Osadów Ściekowych, Kartę Ewidencji i Przekazania Odpadów Komunalnych. Przeanalizujemy jak ewidencjonować w BDO:

 • Wytwarzanie, przetwarzanie osadów ściekowych (w kompostowniach, biogazowniach)
 • Przekazanie osadów do rolniczego wykorzystania, rekultywacji
 • Odbiór Odpadów Komunalnych
 • Ewidencja odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych
 • Odpady przyjęte do PSZOK
 • Wytwarzanie odpadów w ramach usług
 • Przekazania odpadów os. fizycznym
 • Przesunięcia wewnętrzne odpadów

Szkolenie będzie realizowane w oparciu o wersję testową modułu ewidencyjnego w BDO.
W przypadku  nie udostępnienia wersji testowej, będziemy wykorzystywali dostępne materiały informacyjne.

1. Ewidencja odpadów w BDO – czynności niezbędne, umożliwiające dostęp do modułu ewidencyjnego.

 • Login i hasło – aktualizacja danych, konto nieaktywne 1.01 – czy możliwe potwierdzanie transportu?
 • Uwierzytelnianie osób wprowadzających dane do BDO- niezbędna procedura umożliwiająca dostęp do ewidencji.
 • Subkonta pracowników – kogo i w jakim zakresie upoważnić do BDO?
 • Różne miejsca prowadzenia działalności, różne typy działalności– czy konieczne oddzielne konta?
 • Połączenie systemu BDO z zewnętrznym programem ewidencyjnym
 • Opłata roczna- termin, wysokość, zwolnienia

2. KPO i KEO – ogólne zasady ewidencji.

 • Przekazujący, transportujący, przejmujący, transportujący- zadania
 • Statusy KPO – planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone – omówienie różnic
 • Kod QL – generuje transportujący czy przekazujący? Czy konieczne wygenerowanie tuż przed transportem?
 • Potwierdzenie odbioru przez przejmującego – co w praktyce oznacza „niezwłocznie”?
 • Masy odpadów- jednostka, możliwość korekty mas 
 • Korekty kart – czy tylko w zakresie mas i kodu, czy można kilka razy korygować 1 kartę?
 • Karty odrzucone – skutki dla ewidencji
 • Oddzielne karty (ewidencji i przekazania) dla każdego rodzaju odpadów w praktyce
 • Wyszukiwanie KPO, KEO -czy możliwe po kodzie odpadów?
 • Transport wewnętrzny - czy konieczna KPO, czy powoduje dublowanie mas?
 • Nr rejestracyjny zespołu pojazdów

3. Ewidencja odpadowa w oczyszczalniach ścieków

 • Karta ewidencji KOŚ – kiedy uzupełnić wyniki badań osadów – czy dopiero w momencie ich przekazania ?
 • Przekazania osadów ściekowych do rolniczego wykorzystania- w przypadku rolników posiadających i zwolnionych z wpisu do BDO (jaki dokument dla transportującego)
 • Transport osadów: przez zwik oraz rolnika – jak uzupełnić dane transportującego?
 • Ewidencja osadów ściekowych a likwidacja zbiorczych kart – jak często ewidencjonować osady wytwarzane ciągle?
 • Odpady wytworzone w ramach świadczonych usług 
 • Odpady wytworzone na oczyszczalni (skratki, piaskowniki) -ewidencja 
 • Sucha masa odpadów - kiedy konieczna?
 • Badania osadów- czy można zastosować wyniki 1 badania do uzupełnienia kilku KEO?
 • Odpady powstałe z przetworzenia osadów np. w kompostowni, suszarni – ewidencja
 • Przekazanie osadów do okrywy rekultywacyjnej na składowisku

 4. Karty Odpadów Komunalnych.

 • Dla jakich kodów i podmiotów obowiązkowe? Zapisy ustawowe, co z grupą 15, 17?
 • 2 tryby KPOK – z obioru odpadów i przekazanie OK (transport ze stacji przeładunkowej, PSZOK do RIPOK )
 • Obszar gminy – jak i kiedy uzupełnić? 
 • Transport 3 kodów odpadów 1 pojazdem- czy konieczne 3 oddzielne karty?
 • Zasady ewidencji w BDO

Odpady w PSZOK – jak ewidencjonować, czy na KEOK? Co z oponami, gruzem?
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
Odbiór odpadów komunalnych w ramach usług
Odbiór odpadów z nieprofesjonalnych zbiórek – np. szkół, aptek nieposiadających wpis do BDO
Odpady wysortowane
Odpady powstałe z przetworzenia odpadów komunalnych- na jakiej karcie, czy zawsze łączyć z KPOK na której odpady przyjęto?
Przekazanie zmieszanych odpadów do spalarni – max ilość, czy transport na KPOK?
Przekazanie odpadów do unieszkodliwienia – na jakiej KP, karta charakterystyki i testy zgodności -czy w wersji papierowej?


 

  

do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, specjalizujący się w kontrolach gospodarki odpadami. Aktualnie prowadzi własną firmą konsultingową, na co dzień pomaga przedsiębiorcom różnych branż w realizacji obowiązków środowiskowych.Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.