Aktualne szkolenia

Elektroniczna ewidencja odpadów w zakładach komunalnych

12.12.2019 r. - Poznań LISTA ZAMKNIĘTA
13.12.2019 r. - Warszawa LISTA ZAMKNIĘTA
16.12.2019 r. - Katowice LISTA ZAMKNIĘTA
17.12.2019 r. - Wrocław LISTA ZAMKNIĘTA

Więcej »

Rejestr i baza danych o odpadach

09.01.2020 r. – Poznań
10.01.2020 r. – Warszawa
13.01.2020 r. – Katowice
14.01.2020 r. - Wrocław

Więcej »

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, F-gazy

03.02.2020 r. - Warszawa
06.02.2020 r. Katowice
07.02.2020 r.- Wrocław 
10.02.2020 r. - Poznań 

Więcej »

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

23.01.2020 r. – Poznań ZMIANA TERMINU 
27.01.2020 r. Warszawa ZMIANA TERMINU
22.01.2020 r. – Wrocław

Więcej »

Rejestr i baza danych o odpadach
elektroniczna ewidencja, rejestr podmiotów, zasady gospodarowania odpadami

09.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań
10.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Warszawa
13.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 – Katowice
14.01.2020 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław

Zapraszamy na szkolenie podczas którego szczegółowo przeanalizujemy obowiązki podmiotów związane z wdrożeniem elektronicznej ewidencji odpadów , m.in. omówimy:

 • Rejestrem BDO – podmioty zobowiązane do wpisu, aktualizacja danych, opłaty
 • KPO – obowiązki podmiotu przekazującego, transportującego, przejmującego, statusy kart, możliwość korekty m.in. masy odpadów
 • KEO – zasady ewidencji odpadów wytwarzanych m.in. z produkcji, w ramach usług, Likwidacja zbiorczych kart, stany magazynowe
 • Nowe zasady gospodarowania odpadami – roczny lub 3 letni czas magazynowania, odpowiedzialność za odpady niebezpieczne, 

1.      Dostęp do modułu ewidencyjnego w BDO.

 • Login i hasło – aktualizacja danych, konto nieaktywne 1.01 – czy możliwe potwierdzanie transportu?
 • Uwierzytelnianie osób wprowadzających dane do BDO- niezbędna procedura umożliwiająca dostęp do ewidencji
 • Subkonta pracowników – kogo i w jakim zakresie upoważnić do BDO?
 • Różne miejsca prowadzenia działalności, różne typy działalności– czy konieczne oddzielne konta?
 • Połączenie systemu BDO z zewnętrznym programem ewidencyjnym

2.     Elektroniczna ewidencja odpadów w BDO.

        A)  KPO

 • Przekazujący, transportujący, przejmujący - zadania
 • Statusy KPO – planowane, zatwierdzone, potwierdzenie wygenerowane, zrealizowane przyjęcie, potwierdzony transport, wycofane, odrzucone – omówienie różnic
 • Kod QL – generuje transportujący czy przekazujący? Czy konieczne wygenerowanie tuż przed transportem?
 • Potwierdzenie odbioru przez przejmującego – co w praktyce oznacza „niezwłocznie”?
 • Transport wewnętrzny - czy konieczna KPO, czy powoduje dublowanie mas?
 • Nieprzyjęcie transportu odpadów przez odbierającego

        B) KEO

 • Zbiorcze, miesięczne karty ewidencji – czy dopuszczalne?
 • Ewidencja odpadów wytwarzanych ciągle- np. z produkcji, jak ewidencjonowana?
 • Przekazanie odpadów os zwolnionym z ewidencji – jak odnotować w BDO?
 • Nieprofesjonalna działalność w zakresie gospodarowania odpadów
 • Odpady wytworzone w tramach usług
 • Stany magazynowe w BDO

         C) Uwagi praktyczne

 • Masy odpadów- jednostka, możliwość korekty mas w KPO i KEO
 • Korekty kart – czy tylko w zakresie mas i kodu, czy można kilka razy korygować 1 kartę, max czas na korektę
 • Karty odrzucone – skutki dla ewidencji
 • Oddzielne karty (ewidencji i przekazania) dla każdego rodzaju odpadów
 • Wyszukiwanie KPO, KEO -czy możliwe po kodzie odpadów

3.     Sprawozdawczość odpadowa.

 • Sprawozdawczość za 2019 r. i kolejne lata- czy przez BDO, zasady
 • Zbiorcze zestawienie danych- krok po kroku,
 • Weryfikacja raportów odpadowych – jak uzupełniać ewentualne niespójności?
 • Opłata za wprowadzone torby jednorazowe – kogo dotyczy, termin, jak rozliczna?

4.     Rejestr podmiotów BDO.

 • Podmioty zobowiązane oraz zwolnione z wpisu do BDO
 • Wpis do BDO– wniosek, niezbędne oświadczenia, opłata rejestrowa, ustawowy  termin na dokonanie wpisu
 • Wpis do rejestru a kilka rodzajów działalności
 • Numer rejestrowy – nadanie, na jakich dokumentach stosowany
 • Aktualizacja wpisu – kiedy niezbędna, formularz
 • Informacje zawarte w decyzjach m.in. masy zbieranych, przetwarzanych odpadów, miejsca zbierania , moce przerobowe instalacji  z podziałem na różne rodzaje odpadów. Czy podmioty wpisane z urzędu do rejestru muszą wystąpić z wnioskiem o aktualizację danych?
 • Wykreślenie z rejestru – na wniosek podmiotu i na skutek uchybień np. braku zabezpieczenia finansowego.
 • Opłata roczna
 • Korespondencja z UMarszałkowskim- czy tylko elektroniczna?

5.     Nowe przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 • Zezwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy konieczne?
 • Magazynowanie odpadów – dla jakich kodów przywrócono 3 letni okres magazynowy, od kiedy liczony? Wyjątki
 • Odpady niebezpieczne – nowe zasady ponoszenia odpowiedzialności: kiedy wytwórca, aktualny posiadacz?
 • Solidarna odpowiedzialność posiadaczy odpadów – kiedy i jak się stosuje, wykorzystanie środków z zabezpieczenia roszczeń
 • Opłata recyklingowa za torby jednorazowe- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze jednostek handlowych, czy konieczna aktualizacja wpisu do BDO?
 • Nowe kary za transport i magazynowanie odpadów, odholowanie pojazdu z ładunkiem,

do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, specjalizujący się w kontrolach gospodarki odpadami. Aktualnie prowadzi własną firmą konsultingową, na co dzień pomaga przedsiębiorcom różnych branż w realizacji obowiązków środowiskowych. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat prowadzi szkolenia m.in. na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z Prawa Ochrony Środowiska

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.