Aktualne szkolenia

Opłaty za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, F-gazy

03.02.2020 r. - Warszawa
06.02.2020 r. Katowice
07.02.2020 r.- Wrocław 
10.02.2020 r. - Poznań 

Więcej »

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

23.01.2020 r. – Poznań ZMIANA TERMINU 
27.01.2020 r. Warszawa ZMIANA TERMINU
22.01.2020 r. – Wrocław

Więcej »

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

Zapraszamy na szkolenie podczas którego omówimy sprawozdania o odpadach komunalnych za 2019 r. m.in., które po raz pierwszy należy złożyć za pośrednictwem BDO, min.:

 • Jak prawidłowo wypełnić wszystkie tabele sprawozdań- dotyczące opadów bio i nieulegających biodegradacji, zmagazynowanych, wysortowanych?
 • Jak obliczyć obligatoryjne poziomy za 2019 r. – na przykładach
 • Brak sprawozdania zerowego- czy konieczne uzupełnienie wszystkich tabel?
 • Czy tylko użytkownik główny w BDO może złożyć sprawozdanie?
 • Jak korygować sprawozdania – nowy ustawowy termin, sposób komunikacji z urzędem i uzupełnienie danych?

Ponadto omówimy najnowsze zmiany w gospodarce odpadami:

 • Nowe kody i ilości odpadów zwolnione z ewidencji – jak transportować takie odpady np. budowlane?
 • Nowelizacja ustawy dopuszczająca papierową ewidencję przez I półrocze 2020 r. -  czy wprowadza zmiany także w zakresie sprawozdawczości?
 • Popularne problemy firm komunalnych w zakresie BDO – kiedy stosować status „przekazanie”, jak oznaczać odpady odebrane z terenów niezamieszkałych, ewidencjonować wysortowane z odpadów komunalnych?

1. Najnowsze zmiany prawne w gospodarce odpadami.

 • Rozp. Ministra Klimatu w sprawie kodów i ilości odpadów zwolnionych z ewidencji - nowe limity, kody (grupa 15,16,17), które odpady niebezpieczne? Skutki zmian dla przedsiębiorstw komunalnych
 • Projekt nowelizacji ustawy o odpadach i ucpwg – kiedy dopuszczalna „papierowa ewidencja”, max termin na uzupełnienie kart w BDO, czy sprawozdania odpadowe będzie można złożyć w wersji papierowej?

2. Wypełnianie sprawozdań o odpadach komunalnych przez odbierających odpady, prowadzących PSZOK, zbieranie za 2019 r. za pośrednictwem BDO

 • Użytkownik główny – jakie ma uprawnienia w BDO także w zakresie sprawozdań, komunikacji z urzędami?
 • Statusy sprawozdań, potwierdzenie złożenia sprawozdania- co w przypadku awarii systemu po stronie przedsiębiorcy i IOŚ?
 • Info o odebranych odpadach komunalnych – czy dotyczy wszystkich kodów?
 • Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z gminą i jednocześnie z właścicielami nieruchomości- czy nadal przekazuje 2 sprawozdania?
 • Odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji –  podział na odpady przetworzone w MBP, tylko mechanicznie i inne procesy (jakie?)
 • Odpady magazynowane- czy podać tylko te odebrane w danych okresie sprawozdawczym, czy ogółem?
 • Odpady przekazane zbierającemu – jak raportować, kiedy są uwzględniane przy obliczaniu poziomów?
 • Adres instalacji przetwarzania odpadów – co z przekazaniem os fizycznym, odzyskiem poza instalacjami, przekazaniem zbierającemu?
 • 191212 – podział na 2 frakcje, do 80 mm i powyżej- czy zarządzający instalacją musi udostępnić dane, czy może odmówić? Co w przypadku braku danych?
 • Odpady wysortowane – gdzie wykazać?
 • Brak wzoru sprawozdania zerowego – czy należy wypełnić wszystkie tabele sprawozdania?
 • Sprawozdanie PSZOK – 191212 z selektywnie zebranych odpadów, sprawozdawczość gdy PSZOK przyjmuje odpady z kilku gmin
 • Sprawozdanie punktów zbierania odpadów – czy brak raportu zagrożony karą? Czy sprawozdanie dotyczy tylko odpadów pochodzących z gospodarstw domowych czy wszystkich odpadów z grupy 15 i 20?
 • Korekty sprawozdań – max ustawowy termin, sposób komunikacji z urzędem i składania korekt

3. Obliczanie wymaganych poziomów za 2019 r.

 • Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia –np. odpady wielomateriałowe, wysegregowane 19 12.
 • Poziom ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – jak obliczyć udział w rynku usług, jaki Uo gdy podmiot nie odbierał odpadów z terenu gminy na podst. umowy z wolnej ręki? Rozdział 191212 na 2 frakcje  - jak ująć w obliczeniach?
 • Czy do obliczania poziomów można uwzględnić odpady przekazane zbierającemu? Jakie kody i w jakich wypadkach? Wymagana dokumentacja
 • Liczba mieszkańców gminy- zameldowanych czy zamieszkałych? Skąd dane?
 • Podmiot odbierający odpady tylko w 1 półroczu-jak raportować osiągnięte poziomy?

4.  Elektroniczna ewidencja odpadów – popularne problemy

 • Czy dla każdego transportu odpadów musi być wygenerowane potwierdzenie? Co z odpadami np. budowlanymi zwolnionymi z ewidencji?
 • 2 tryby KPOK – odbiór i przekazanie, kiedy stosowane?
 • Odpady wysortowane z komunalnych odpadów – na jakiej karcie ewidencjonowane?
 • Ewidencja odpadów w PSZOK- jak często wpisy?
 • Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych – jak odnotowywać w BDO?
 • Odpady wytworzone w ramach realizacji usług liniowych– przykłady

 

.- główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, od kilkunastu lat zajmuje się gospodarką odpadami. Bierze udział w pracach nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, weryfikuje przesyłane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzi kontrole podmiotów, przygotowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności dotyczące składowisk odpadów. Przygotowuje propozycje zmian przepisów prawnych.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.