Aktualne szkolenia

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.

14.08.2020 r. on-line
18.08.2020 r. on-line

Więcej »

Pakiet mobilności

04.09.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość odpadowa oczyszczalni ścieków za 2019 r.

09.09.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość o odpadach komunalnych za 2019 r.
sprawozdania komunalne oraz raport o gospodarowaniu odpadami

14.08.2020 r. godz. 09.00-14.30
18.08.2020 r. godz. 09.00-14.30

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line podczas którego kompleksowo omówimy sprawozdawczość dotyczącą odpadów komunalnych za 2019 r . Podczas szkolenia szczegółowo przeanalizujemy sprawozdania komunalne oraz wymagane tabele nowego raportu o gospodarowaniu odpadami, m.in powiemy

 • PSZOKI, RIPOKI, zbierający odpady - które działy raportu o gospodarowaniu odpadami musza wypełnić w zakresie odpadów, baterii, ZSEiE?
 • Czy PSZOKI są zwolnione ze sprawozdania o gospodarowaniu odpadami? Co z PSZOKami gminnymi?
 • Odpady komunalne,  pochodzące ze strumienia komunalnych, pozostałe w raporcie o gospodarowaniu odpadami – jakie kody do poszczególnych grup?
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- spójność raportów o ucpwg i uoo, stany magazynowe na 01.01.2020 r
 • Które tabele w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
 • Sprawozdania komunalne złożone w styczniu- czy czekać na wezwanie do korekty przez ug? Jak złożyć autokorektę?
 • Odpady zmagazynowane, wysortowne  – gdzie wykazać?
 • Wymagane poziomy – jak wyliczyć w praktyce?

1. Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w praktyce firm komunalnych.

 • PSZOKI, RIPOKI, zbierający odpady- które działy nowego raportu musza wypełnić w zakresie odpadów, baterii, ZSEiE?
 • PSZOKI prowadzone przez gminy- czy muszą złożyć sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami?
 • Miejsca prowadzenia działalności a instalacje objęte sprawozdawczością? Jak dodać instalację? Co w sytuacji, gdy w ciągu roku usunięto MPD?
 • Odpady komunalne,  pochodzące ze strumienia komunalnych, pozostałe – jakie kody do poszczególnych grup?
 • Podział procesów odzysku na przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne, pozostałe procesy
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- spójność raportów o ucpwg i uoo, stany magazynowe na 01.01.2020 r.
 • Odpady wytworzone w ramach świadczenia usług – jak raportować z podziałem na gminy?

2. Sprawozdawczość komunalna podmiotów odbierających, zbierających odpady komunalne

 • Sprawozdania złożone w styczniu- czy czekać na wezwanie do korekty przez ug?
 • Sprawozdanie zerowe
 • Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z gminą i jednocześnie z właścicielami nieruchomości- czy nadal przekazuje 2 sprawozdania?
 • Dział II – czy wykazywać odpady magazynowane, czy tyko przekazane do zagospodarowania?
 • Dział III – czy obejmuje także odpady przekazane zbierającemu, który je magazynuje?
 • Pozostałości z sortowania i pozostałości po MBP – kody, w której tabeli?
 • Przekazanie odpadów komunalnych za granicę RP – czy można wykazać w raporcie?
 • Masa odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania- kiedy uwzględnić cały strumień, kiedy dzielić na frakcję nad i podsitową?
 • Odpady wysortowane- w której tabeli?
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – jakie kody uwzględnić
 • Poziom dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • Poziom ograniczenia składowania odpadów bio – udział w rynku usług, jak ująć 2 frakcje 191212 ?

3. Popularne problemy techniczne dotyczące składania sprawozdań za pośrednictwem BDO.

 • Jaki użytkownik może złożyć sprawozdanie? Czy musi być wpisany do KRS?
 • Pełnomocnictwo- kiedy niezbędne, czy konieczne potwierdzenie profilem zaufanym?
 • Korekty- jak je wykonać, kiedy dopuszczalna autokorekta? Czy konieczne wypełnienie nowego raportu?
 • Korespondencja z UMarszałkowskim- czy urząd wezwie do korekt tylko za pośrednictwem BDO?

główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, od kilkunastu lat zajmuje się gospodarką odpadami. Bierze udział w pracach nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, weryfikuje przesyłane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzi kontrole podmiotów, przygotowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności dotyczące składowisk odpadów. Przygotowuje propozycje zmian przepisów prawnych.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 529 PLN+23% VAT = 650,67 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.