Aktualne szkolenia

Sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami w 2019 r.

22.09.2020 r.  on-line -LISTA ZAMKNIĘTA
06.10.2020 r. on- line- NOWY TERMIN

Więcej »

Sprawozdawczość komunalna za 2019 r.

05.10.2020 r. on-line  LISTA ZAMKNĘTA
07.10.2020 r.- on-line LISTA ZAMKNIĘTA
15.10.2020 r.- on-line NOWY TERMIN

Więcej »

Nowe Prawo zamówień publicznych w branży wodociągowej

 09.11.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami w 2019 r.

22.09.2020 r. godz. 09.00-14.30 LISTA ZAMKNIĘTA
06.10.2020 r. godz. 09.00-14.30 NOWY TERMIN

Do 31 października, po raz pierwszy za pośrednictwem BDO,  należy złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w 2019 r.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie on-line podczas którego przeanalizujemy nowy formularz, omówimy m.in.:

 • Miejsca prowadzenia działalności a instalacje objęte sprawozdawczością? Jak dodać instalację? Co w sytuacji, gdy w ciągu roku usunięto MPD? Czy  dla każdego MPD oddzielne sprawozdanie?
 • Odpady komunalne,  pochodzące ze strumienia komunalnych, pozostałe – jakie kody do poszczególnych grup?
 • Podział procesów odzysku na przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne, pozostałe procesy
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- jak uzupełnić? Co ze stanami magazynowymi na 01.01.2020 r.?
 • Pełnomocnictwo- kiedy niezbędne, czy konieczne potwierdzenie profilem zaufanym, oddzielne do każdego raportu?

1.     Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i  gospodarowaniu odpadami za 2019 r.

 • Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania - jak rozliczyć przedsiębiorstwa wielooddziałowe?
 • Miejsca prowadzenia działalności a instalacje objęte sprawozdawczością? Jak dodać instalację? Co w sytuacji, gdy w ciągu roku usunięto MPD? Czy  dla każdego MPD oddzielne sprawozdanie?
 • Informacja o wytworzonych odpadach – z podziałem na powstające w instalacji i poza
 • Transgraniczne przemieszczanie odpadów – zakres danych
 • Instalacje i urządzenia służące do odzysku i unieszkodliwiania –jak uzupełnić dane dot. współrzędnych geograficznych, mocy przerobowych, rocznej ilość odpadów
 • Odpady komunalne,  pochodzące ze strumienia komunalnych, pozostałe – jakie kody do poszczególnych grup?
 • Sucha masa odpadów – dla jakich rodzajów odpadów niezbędna?
 • Podział procesów odzysku na przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne, pozostałe procesy
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- jak uzupełnić? stany magazynowe na 01.01.2020 r.
 • Odpady wytworzone w ramach świadczenia usług – jak raportować z podziałem na gminy?
 • ZSEiE – czy wykazywać w sprawozdaniu, gdy zebrany ZSEiE przekazano kolejnemu zbierającemu?
 • Współpraca z organizacją odzysku a sprawozdawczość – które działy raportu należy wypełnić samodzielnie?
 • Podmioty zbierające odpady – kiedy muszą złożyć sprawozdanie komunalne, jakie kody?

2.     Popularne problemy techniczne dotyczące składania sprawozdań za pośrednictwem BDO.

 • Jaki użytkownik może złożyć sprawozdanie? Czy musi być wpisany do KRS?
 • Pełnomocnictwo- kiedy niezbędne, czy konieczne potwierdzenie profilem zaufanym, oddzielne do każdego raportu?
 • Korekty sprawozdań - jak je wykonać, kiedy dopuszczalna autokorekta? Czy konieczne wypełnienie nowego raportu?
 • Statusy sprawozdań – robocze, zatwierdzone
 • Korespondencja z UMarszałkowskim- czy urząd wezwie do korekt tylko za pośrednictwem BDO?

3.     Ewidencja odpadów w 2020 r.

 • Zakres zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - co w przypadku przekroczenia dopuszczalnych ilości?
 • Wymagania niezbędne podczas transportu odpadów - w jakich przypadkach nie jest konieczne KPO?
 • Sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej - zasady, skutki braku możliwości uzupełnienie kart w BDO
 • Popularne problemy związane w ewidencją odpadów - m.in. w zakresie korekt mas odpadów
 • Likwidacja obowiązku uzupełnienia kart papierowych do BDO – skutki dla ewidencji
 • Błędnie wystawione karty – do jakiego etapu możliwa korekta? Co z błędnymi kartami potwierdzonymi przez przejmującego?
 • Aktualizacja wpisu do BDO – kiedy wymagana? Jak sporządzić?

do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, specjalizujący się w kontrolach gospodarki odpadami. Aktualnie prowadzi własną firmą konsultingową, na co dzień pomaga przedsiębiorcom różnych branż w realizacji obowiązków środowiskowych. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat prowadzi szkolenia m.in. na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z Prawa Ochrony Środowiska

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 499 PLN+23% VAT = 613,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.