Aktualne szkolenia

Sprawozdanie o gospodarowaniu odpadami w 2019 r.

22.09.2020 r.  on-line -LISTA ZAMKNIĘTA
06.10.2020 r. on- line- NOWY TERMIN

Więcej »

Sprawozdawczość komunalna za 2019 r.

05.10.2020 r. on-line  LISTA ZAMKNĘTA
07.10.2020 r.- on-line LISTA ZAMKNIĘTA
15.10.2020 r.- on-line NOWY TERMIN

Więcej »

Nowe Prawo zamówień publicznych w branży wodociągowej

 09.11.2020 r. on-line

Więcej »

Sprawozdawczość komunalna za 2019 r.
weryfikacja sprawozdań przedsiębiorstw oraz raport gminy

 05.10.2020 r. godz. 09.00-14.30 LISTA ZAMKNIĘTA
07.10.2020 r. godz. 09.00-14.30 LISTA ZAMKNIĘTA
15.10.2020 r. godz. 09.00-14.30- NOWY TERMIN

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w IOŚ oraz Min. Klimatu sprawozdanie komunalne dla gmin będzie dostępne w JAP-BDO w II poł. września. Zaplanowaliśmy szkolenie na pocz. października, aby omówić raport gminny.

Zapraszamy na praktyczne szkolenie on-line dedykowane przedstawicielom gmin, podczas którego kompleksowo omówimy sprawozdawczość komunalną za 2019 r. Powiemy jak weryfikować sprawozdania składane przez przedsiębiorców oraz prawidłowo, po raz pierwszy w JAP- BDO,  wypełnić raport gminy. m.in:

 • Sprawozdanie podmiotów zbierających odpady komunalne – zakres raportu: czy tylko papier, metal, tworzywa, szkło? Co z innymi kodami, np. wielkogabarytami ?
 • Odpady wysortowane, magazynowane, przekazane zbierającemu – gdzie wykazać?
 • Dział II – czy wykazywać odpady magazynowane, czy tyko przekazane do zagospodarowania? Czy uwzględniać gr 15, 16, 17?
 • Poziom ograniczenia składowania odpadów bio – udział w rynku usług, jak ująć 2 frakcje 191212 ?
 • Sprawozdania związków międzygminnych  w BDO – czy oddzielnie dla każdej gminy, czy tylko przez użytkownika głównego, konieczne pełnomocnictwo?
 • Pełnomocnictwa – kiedy wymagane, czy konieczny wpis o sprawozdawczości na podst. ucpwg? Kiedy konieczne pełnomocnictwo dla pracowników ug?
 • Korekta sprawozdań – jak wzywać do korekty, czy zawsze za pośrednictwem BDO?

1.    Sprawozdania komunalne za 2019 r. – weryfikacja sprawozdań podmiotów odbierających i zbierających odpady oraz sprawozdawczość komunalna gmin.

 • Sprawozdania zerowe – które działy obowiązkowe?
 • Sprawozdanie podmiotów zbierających odpady komunalne – zakres raportu: czy tylko papier, metal, tworzywa, szkło? Co z innymi kodami (np. wielkogabarytami)?
 • Sprawozdanie PSZOK
 • Sprawozdania związków międzygminnych  w BDO – czy oddzielnie dla każdej gminy, czy tylko przez użytkownika głównego, konieczne pełnomocnictwo?
 • Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z gminą i jednocześnie z właścicielami nieruchomości- czy przekazuje 2 sprawozdania?
 • Dział II – czy wykazywać odpady magazynowane, czy tyko przekazane do zagospodarowania? Czy uwzględniać gr 15, 16, 17?
 • Dział III – czy obejmuje także odpady przekazane zbierającemu, który je magazynuje? Jak ująć odpady magazynowane w instalacji komunalnej?
 • Odpady ulegające i nieulegające biodegradacji – jakie kody?
 • Pozostałości z sortowania i pozostałości po MBP – kody, w której tabeli?
 • Masa odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania- kiedy uwzględnić cały strumień, kiedy dzielić na frakcję nad i podsitową?
 • Odpady wysortowane- w której tabeli?
 • Przekazanie odpadów os. fizycznym – dopuszczalne kody, ilości, formy zagospodarowania. Jakie dane podać w BDO?
 • Przekazywanie odpadów komunalnych za pośrednictwem innego zbierającego do instalacji a sprawozdawczość.
 • Informacje przekazane gminom przez instalacje komunalne – zakres
 • Sprawozdanie komunalne gmin – zasady wypełniania raportu w JAP- BDO

2.    Wymagane poziomy- warsztaty obliczeń.

 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – jakie kody uwzględnić, udział morfologiczny- kiedy z KPGO, badań gminy? Gmina miejska, wiejska, miejsko-wiejska
 • Poziom dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych – jakie kody uwzględnić z z odebranych, zebranych, wysegregowanych?
 • Poziom ograniczenia składowania odpadów bio – udział w rynku usług, jak ująć 2 frakcje 191212 ?

3.    Problemy techniczne związane ze sprawozdawczością

 • Dostęp do JAP – BDO – jak uzyskać?
 • Użytkownik główny a podrzędny – kto w imieniu gminy może złożyć sprawozdanie?
 • Pełnomocnictwa – kiedy wymagane, czy konieczny wpis o sprawozdawczości na podst. ucpwg? Kiedy konieczne pełnomocnictwo dla pracowników ug?
 • Korekta sprawozdań – jak wzywać do korekty, czy zawsze za pośrednictwem BDO?
 • Autokorekta podmiotu odbierającego odpady komunalne
 • Czy wszystkie tabele sprawozdania powinny być wypełnione? Jak traktować „puste” tabele
 • Sprawozdania podmiotów przesłane w styczniu – czy wzywać do korekty, jeżeli w  styczniu system nie umożliwiał podanie info nt wywozu odpadów za granicę.

główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, od kilkunastu lat zajmuje się gospodarką odpadami. Bierze udział w pracach nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, weryfikuje przesyłane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzi kontrole podmiotów, przygotowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, w szczególności dotyczące składowisk odpadów. Przygotowuje propozycje zmian przepisów prawnych

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 450 PLN+23% VAT = 553,50 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.