Aktualne szkolenia

Sprawozdawczość emisyjna za 2020 r.

28.01.2021 r. online LISTA ZAMKNIĘTA
04.02.2021 r. online 


Więcej »

Warsztaty odpadowe oczyszczalni ścieków

09.02.2021 r.- online LISTA ZAMKNIĘTA
10.02.2021 r. - online

Więcej »

Warsztaty odpadowe

16.02.2021 r. online
18.02.2021 r. online

Więcej »

Sprawozdawczość komunalna przedstawicieli gmin

23.02.2021 r. - online
03.03.2021 r. - online

Więcej »

Prawo wodne w praktyce zakładów wodociągowych

26.01.2021 online 

Więcej »

Sprawozdawczość emisyjna za 2020 r.
raport do KOBiZE, opłaty za korzystanie ze środowiska

28.01.2021 r. godz. 09.00-14.30 LISTA ZAMKNIĘTA
04.02.2021 r. godz. 09.00-14.30

Zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wieloletniego, merytorycznego pracownika KOBiZE, który kompleksowo omówi sprawozdawczość emisyjną za 2020 r., min:

 • Prawidłowa struktura sprawozdania dla miejsca korzystania ze środowiska
 • Raportowanie emisji z instalacji, produkcji, procesów prowadzonych poza instalacją, urządzeń
 • Emisja z „małych kotłów” (poniżej 5 MW), klimatyzatorów, lakierni, środków transportu
 • Raport opłatowy drukowany ze strony KOBiZE -czy zgodny z obowiązującym formularzem?
 • Ryczałt – czy dopuszczalny (i zawsze korzystny) dla obliczeń emisji za 2020 na potrzeby KOBiZE i wykazu opłatowego?
 • Opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar.

1. Raport do KOBiZE za 2020 r. -  praktyczne raportowanie online na przykładowym koncie w Krajowej Bazie.

 • Aktualna lista substancji raportowanych za 2020 r.
 • Zakres raportu w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (emisji zanieczyszczeń)
 • Prawidłowa struktura sprawozdania dla miejsca korzystania ze środowiska  - z  lub bez eksploatacji instalacji,
  - eksploatacji urządzeń
  - przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • Najczęściej występujące rodzaje instalacji, urządzeń oraz emisyjnej działalności prowadzonej poza instalacjami i urządzeniami,
 • Rodzaje emisji :
  - spoza instalacji,

  - z instalacji warunkach normalnych oraz odbiegających od normalnych
  - przypadkowe
 • Raportowanie emisji z instalacji, produkcji, procesów prowadzonych poza instalacją, urządzeń
 • Emisja z „małych kotłów” (poniżej 5 MW), klimatyzatorów, lakierni, środków transportu
 • Metody ryczałtowe, na podstawie obliczeń, pomiarów, kart charakterystyk – które metody obliczeń wykorzystać na potrzeby raportu do KOBIZE?
 • Pomiary ciągłe i okresowe- dla których przypadków należy wypełniać, kiedy skorzystać ze standardów emisyjnych?
 • NMLZO- czy sumować emisję wszystkich związków z grupy?
 • Sadza, klimatyzatory, instalacje do przeładunku paliw, spawanie – jak prawidłowo rozliczyć?

2. Popularne problemy techniczne użytkowników kont w Krajowej Bazie.

 • Przenoszenie i aktualizowanie danych zapisanych w raporcie z ubiegłego roku
 • Korekta omyłek przez KOBiZE- jakie dane administrator samodzielnie może zmienić?
 • Raport opłatowy drukowany ze strony KOBiZE -czy zgodny z obowiązującym formularzem?
 • Zmiany w strukturze Krajowej bazy oraz zakresie raportu do Krajowej bazy w zależności od roku sprawozdawczego

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska, spójność raportów emisyjnych.

 • Różnice w raportowanych substancjach na potrzeby opłat środowiskowych i KOBIZE-które dane muszą być spójne?
 • Jak prawidłowo rozliczyć firmę posiadającą kilka oddziałów w różnych rejonach kraj (różne gminy, powiaty, województwa)?
 • Jak właściwie rozliczyć emisję z samochodów służbowych użytkowanych w ramach leasingu (zarejestrowanych w innym województwie)
 • Ryczałt – czy dopuszczalny (i zawsze korzystny) dla obliczeń emisji za 2020 na potrzeby KOBiZE i wykazu opłatowego?
 • Opłata za czynniki chłodnicze z urządzeń i klimatyzacji samochodowej,
 • Składowanie odpadów- zasady obliczania opłaty przy składowaniu odpadów w miejscu na ten cel nie przeznaczonym

Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska Politechniki Warszawskiej, 12 lat pracowała w KOBiZE IOŚ-PIB – w tym 10 lat w Zespole Zarządzania Krajową Bazą. Jest współtwórcą systemu Krajowej bazy w jego obecnej formie, twórcą filmów instruktażowych dotyczących wypełniania raportu do Krajowej bazy. Pracując w KOBiZE IOŚ-PIB przez wiele lat wspierała Ludzi przy poprawnym wypełnianiu raportu do Krajowej bazy. W pracy szkoleniowo-warsztatowej jest elastyczna, zwraca uwagę na potrzeby Uczestników. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu zna nie tylko trudności, jakie najczęściej miewają Użytkownicy Krajowej bazy, ale także szczegóły dotyczące samego systemu. Dyplomowana trener szkoleniowiec.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 529 PLN+23% VAT = 650,67 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.