Aktualne szkolenia

Sprawozdawczość emisyjna za 2020 r.

28.01.2021 r. online LISTA ZAMKNIĘTA
04.02.2021 r. online 


Więcej »

Warsztaty odpadowe oczyszczalni ścieków

09.02.2021 r.- online LISTA ZAMKNIĘTA
10.02.2021 r. - online

Więcej »

Warsztaty odpadowe

16.02.2021 r. online
18.02.2021 r. online

Więcej »

Sprawozdawczość komunalna przedstawicieli gmin

23.02.2021 r. - online
03.03.2021 r. - online

Więcej »

Prawo wodne w praktyce zakładów wodociągowych

26.01.2021 online 

Więcej »

Warsztaty odpadowe oczyszczalni ścieków
magazynowanie, ewidencja i sprawozdawczość odpadowa za 2020

09.02.2021r. godz. 09.00-14.30 LISTA ZAMKNIĘTA
10.02.2021 r. godz. 09.00-14.30

 • Magazynowanie odpadów – obowiązujące od 01.01.2021 r. wymagania  dot. oznaczenia, utwardzenia, gospodarki wodno-ściekowej, rotacji odpadów miejsc magazynowania. Obowiązki zbierających, przetwarzających i wytwórców odpadów
 • Sprawozdanie odpadowe oczyszczalni za 2020 r. – miejsce prowadzenia działalności, czy uśredniać wyniki badań KOŚ, jak właściwie określić procesy odzysku, podział odpadów na komunalne, pozostałe?
 • Prawidłowa ewidencja odpadów w BDO – jak często uzupełniać wyniki badań, rozliczyć błędne, nieskorygowane karty, stany magazynowe na 01.2021
 • Problemy techniczne- czy do sprawozdań za 2020 r. wystarczy pełnomocnictwo w pdf, czy koniecznie z podpisem elektronicznym, czy pełnomocnictwa załączone w 2020 r. są ważne? Korekty

Na te i wiele innych praktycznych problemów odpowiemy podczas szkolenia online

1.     Szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów od 1.01.2021 r. – rozp. MKiŚ

 • Jakie podmioty obejmuje rozp – zbierającego, przetwarzającego, czy także wytwórcę, jakie limity?
 • Wyłączenia – odpady z rozbiórki, remontów, niezanieczyszczona gleba
 • Warunki w zezwoleniach odpadowych vs nowe rozporządzenie – które zapisy wiążące aktualnie?
 • Miejsca magazynowania odpadów – oznaczenia, utwardzenie, gospodarka wodno-ściekowa,  właściwa rotacja odpadów.
 • Jednoczesne magazynowanie odpadów i innych substancji, przedmiotów nie będących odpadami – wymagania
 • Magazynowanie odpadów niebezpiecznych (np. olejów odpadowych) powyżej 1 Mg – kiedy stosować nowe wymagania?

2.     Prawidłowa ewidencja odpadów w zakałach wodociągowych.

 • Zamknięcie ewidencji odpadów za 2020 r. -czy do każdej KPO tworzyć KEO, czy można zaciągać dane „zbiorowo”?
 • Jak rozliczyć błędne, nieskorygowane karty – np. ze złą masą odpadów – co w przypadku rozbieżności KEO z KPO?
 • Stany magazynowe na 01.2021 – co w przypadku potwierdzenia KPO po 31.12?
 • Wyniki badań koś- jak często uzupełniać?
 • Odpady powstające w instalacji – jakie kody na oczyszczalniach, jak traktować odpady z czyszczenia studzienek?
 • Papierowa ewidencja odpadów- czy dopuszczalna w 2021r.?

3.     Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w praktyce oczyszczalni ścieków.

 • Zakłady wodociągowe- które działy raportu musza wypełnić?
 • Miejsca prowadzenia działalności a instalacje objęte sprawozdawczością? Jak dodać instalację? Czy dla każdej oczyszczalni oddzielne sprawozdanie?
 • Odpady komunalne,  pochodzące ze strumienia komunalnych, pozostałe – jakie kody do poszczególnych grup?
 • Podział procesów odzysku na przygotowanie do ponownego użycia, recykling, prace ziemne, pozostałe procesy
 • Odpady poddane odzyskowi w instalacjach, poza instalacjami, przekazane os. fizycznym- jak uzupełnić?
 • Odpady wytworzone w ramach świadczenia usług – jak raportować z podziałem na gminy?
 • Piaskowniki, skratki, tłuszcze z separatorów, ziemia z napraw obiektów, drobny ZSEiE – jak raportować?

4.     Sprawozdawczość dot. komunalnych osadów ściekowych

 • Lista oczyszczalni ścieków – jak dodać oczyszczalnię?
 • Miejsce zastosowania Koś – jakie dane dot. władającego powierzchnią?
 • Wyniki badań koś – najniższe, średnie i najwyższe wartości, liczba badań z wyizolowanymi bakteriami salmonelli
 • Masy osadów ścieków – kiedy podawać suchą masę?
 • Podmiot zagraniczny- zakres danych

5.     Informacje praktyczne

 • Użytkownik główny a podrzędny – uprawnienia w zakresie sprawozdań, komunikacji, korekt
 • Pełnomocnictwo – czy do sprawozdań za 2020 r. wystarczy pełnomocnictwo w pdf, czy koniecznie z podpisem elektronicznym? Do każdego konieczna opłata skarbowa? Czy pełnomocnictwa dołączone do sprawozdań za 2019 r. są aktualne, czy należy załączyć nowe? Czy członek zarządu tez musi dołączyć pełnomocnictwo?
 • Korekty – autokorekta, na wniosek urzędu
 • Komunikacja z ug – czy zawsze przez BDO, jak liczone termin na odp podmiotu, co w przypadku nieodczytania wiadomości?

 do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, specjalizujący się w kontrolach gospodarki odpadami. Aktualnie prowadzi własną firmą konsultingową, na co dzień pomaga przedsiębiorcom różnych branż w realizacji obowiązków środowiskowych. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat prowadzi szkolenia m.in. na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z Prawa Ochrony Środowiska

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 549 PLN+23% VAT = 675,27 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu on-line
 • prezentację omawianą podczas szkolenia, udostępnioną w wersji elektronicznej
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.