Aktualne szkolenia

Odpady komunalne - rewolucyjne zmiany w przepisach

06.09.2021 r.- Poznań
08.09.2021- Wrocław
09.09.2021- online

Więcej »

Odpady – zmiany w ewidencji, gospodarowaniu, karach

16.09.2021 r. – Poznań
17.09.2021 r.– Wrocław
22.09.2021 r. - online LISTA ZAMKNIĘTA
28.09.2021 r. - online NOWY TERMIN

Więcej »

Odpady komunalne w gminie - nowelizacja ustawy czystościowej, orzecznictwo, ROP

24.09.2021- online

Więcej »

Odpady komunalne - rewolucyjne zmiany w przepisach
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, ustawy o odpadach, zmiany w BDO

06.09.2021 r. godz. 10.00-16.00- Poznań
08.09.2021 r. godz. 10.00-16.00- Wrocław
09.09.2021 r. godz09.00-14.30 - online

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli branży komunalnej na szkolenie prowadzone przez cenionego praktyka, podczas którego omówimy skutki najnowszej nowelizacji ustawy o ucpwg, ustawy o odpadach oraz sierpniowe zmiany dot. ewidencji odpadów w BDO min:

 • Nieruchomości niezamieszkałe- czy ustawowo objęte gminnym systemem? Kiedy przedsiębiorcy będą mogli wpisać/ wypisać się z systemu? Zakres umowy na odbiór odpadów, kontrola gminy
 • Możliwość dopłacania gmin do systemu odpadowego – kiedy w praktyce?
 • Max, ustawowe wysokości stawek za opłaty naliczane od powierzchni, zużytej wody
 • Opłata za domki letniskowe- ponoszona od domku czy działki? Max limit ryczałtu, opłata uzależniona od czasu korzystania z nieruchomości
 • Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów – czy możliwe pomimo negatywnego postanowienia WIOŚ?
 • Nowe kary:  za brak ewidencji, za nieterminowe i nierzetelne ewidencjonowanie odpadów, za brak sprawozdania dla wszystkich zbierających odpady
 • 3 lata na magazynowanie odpadów- czy dot. wszystkich kodów?
 • Zmiany w BDO:
  - edycja masy odpadu
  - edycja daty przetwarzania
  - ewidencjonowanie odpadów komunalnych na KEO oraz KEOK - możliwość łączenia KPO I KPOK

1.     Nowelizacja ucpg – zmiany bezpośrednio dotyczące firm komunalnych.

 • Wytwórca odpadów a właściciel nieruchomości – obowiązki wynikające z ucpwg min w zakresie selektywnej zbiórki
 • Zagospodarowanie zgodnie z hierarchią odpadów także odpadów z selektywnej zbiórki, po sortowaniu
 • Selektywna zbiórka- identyfikacja pojemników i worków, warunki ministerialnego zwolnienia oraz cofnięcia decyzji
 • Nieruchomości niezamieszkałe- czy ustawowo objęte gminnym systemem? Kiedy przedsiębiorcy będą mogli wpisać/ wypisać się  z systemu? Zakres umowy na odbiór odpadów, kontrola gminy
 • Opłata za gospodarowanie odpadami
  A) Bioodpady-  warunki konieczne do zwolnienia mieszkańca z opłaty
  B) Naliczanie opłaty od powierzchni lokalu mieszkalnego, zużytej wody – max stawki opłat
  C) Opłata za nieruchomości niezamieszkałe – uzależniona od ilości opróżnień pojemnika w miesiącu, max wysokość opłaty
  D) Opłata za domki letniskowe- ponoszona od domku czy działki? Max limit ryczałtu, opłata uzależniona od czasu korzystania z nieruchomości
 • Możliwość dopłacania gmin do systemu odpadowego – kiedy w praktyce?
 • Monitorowania przez gminy masy odpadów komunalnych, które zostały przekazane do składowania lub termicznego przekształcania, osiąganych poziomów recyklingu
 • Kary za nierzetelne sprawozdanie dla wszystkich zbierających odpady komunalne
 • Kary za brak deklaracji
 • Uchwały odpadowe – termin na dostosowanie do znowelizowanej ustawy


2. Nowelizacja ustawy o odpadach

 • Zmiany w kontroli WIOŚ
  A) Kontrola wybranej części instalacji czy całego obiektu budowlanego?
  B) Wyłączenie z kontroli WIOŚ oceny BAT – jaki organ będzie je weryfikował?
  C) Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów – czy możliwa pomimo negatywnego postanowienia WIOŚ?
 • Wydłużony czas magazynowania odpadów do 3 lat – czy wszystkie kody?
 • Weryfikacja przez WIOŚ danych do logowania do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (np. login i hasło) – jakie uprawnienia inspektorów w praktyce?
 • Zniesienie obowiązku kamer dla miejsc magazynowania odpadów niepalnych
 • Skrócenie czasu na rozpoczęcie działalności objętej zezwoleniem odpadowym – co z podmiotami, które uzyskały zezwolenie przed zmianą przepisów ale nie rozpoczęły działalności
 • Nowe kary:
  A) dla podmiotów działających bez decyzji odpadowej – nowy sposób obliczeń kary
  B) za brak ewidencji, za nieterminowe i nierzetelne ewidencjonowanie odpadów
  C) Naruszenia objęte opłatą podwyższoną

3.     Zmiany w BDO w zakresie odpadów komunalnych.

 • KEOK i KEO – możliwość łączenia KPO I KPOK
 • KEOK i KEO – wybór daty przetwarzania
 • KEOK – edycja masy w zakładce odbiór
 • Wnioski- podgląd i edycja roboczych wniosków, czy przez wszystkich użytkowników
 • Prowadzenie ewidencji dla PSZOK i miejsc zbierania odpadów 

do 2015 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie stosowania przepisów ochrony środowiska, zdobyte w trakcie pracy w przemyśle i w ramach zadań inspektora WIOŚ. Specjalizuje się w regulacjach prawnych dotyczących gospodarki odpadami, ochrony powietrza, sprawozdawczości PRTR. Jako trener od ponad 10 lat dzieli się swoją praktyczną wiedzą i umiejętnościami

Koszt udziału 1 os w szkoleniu stacjonarnym wynosi 699 PLN+23%VAT =  859,77 zł brutto i obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- przerwy kawowe oraz lunch
- żywą, bezpośrednią dyskusję z uczestnikami i prowadzącą
- opiekę prelegenta na tydzień przed szkoleniem - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 579 zł + 23%VAT =  712,17 zł brutto i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed szkoleniem- wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Uwaga, obowiązują limity uczestników zarówno dla szkoleń stacjonarnych jak i online.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 5 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.