Aktualne szkolenia

Odpady komunalne - rewolucyjne zmiany w przepisach

06.09.2021 r.- Poznań
08.09.2021- Wrocław
09.09.2021- online

Więcej »

Odpady – zmiany w ewidencji, gospodarowaniu, karach

16.09.2021 r. – Poznań
17.09.2021 r.– Wrocław
22.09.2021 r. - online LISTA ZAMKNIĘTA
28.09.2021 r. - online NOWY TERMIN

Więcej »

Odpady komunalne w gminie - nowelizacja ustawy czystościowej, orzecznictwo, ROP

24.09.2021- online

Więcej »

Odpady – zmiany w ewidencji, gospodarowaniu, karach

16.09.2021 r. godz. 10.00-16.00 – Poznań
17.09.2021 r. godz. 10.00-16.00 – Wrocław
22.09.2021 r. godz. 09.00-14.30 - online LISTA ZAMKNIĘTA
28.09.2021r. godz. 09.00-14.30 - online NOWY TERMIN

 • Wydłużony czas magazynowania odpadów do 3 lat – jakie kody, od kiedy?
 • Nowe kary administracyjne – m.in. za brak ewidencji, nieterminowe i nierzetelne ewidencjonowanie odpadów
 • Nowe funkcjonalności w BDO – edycja masy i daty przetwarzania, czy i jak korygować dotychczasowe wpisy?
 • Jak często dokonywać wpisów w KEO?
 • Monitoring wizyjny- jaki zakres podlega kontroli? W jakiej formie przekazać nagranie?
 • Odpowiedzialność – kto otrzyma karę za błędy w ewidencji: kierownik zakładu czy pracownik merytoryczny?
 • Protokół pokontrolny – kto może podpisać, kiedy nie warto?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia na którym omówimy najnowszą nowelizację ustawy o odpadach, nowe funkcjonalności dot. ewidencji odpadów w BDO oraz uprawnienia organów kontrolnych.

1.     Najnowsza nowelizacja ustawy o odpadach- skutki zmian prawnych dla przedsiębiorstw.

 • Zmiany w kontroli WIOŚ
  A) Kontrola wybranej części instalacji czy całego obiektu budowlanego?
  B) Wyłączenie z kontroli WIOŚ oceny BAT – jaki organ będzie je weryfikował?
  C) Decyzje na zbieranie i przetwarzanie odpadów – czy możliwa pomimo negatywnego postanowienia WIOŚ?
 • Wydłużony czas magazynowania odpadów do 3 lat – czy wszystkie kody?
 • Weryfikacja przez WIOŚ danych do logowania do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (np. login i hasło) – jakie uprawnienia inspektorów w praktyce?
 • Zniesienie obowiązku kamer dla miejsc magazynowania odpadów niepalnych
 • Skrócenie czasu na rozpoczęcie działalności objętej zezwoleniem odpadowym – co z podmiotami, które uzyskały zezwolenie przed zmianą przepisów ale nie rozpoczęły działalności
 • Nowe kary:
  A) dla podmiotów działających bez decyzji odpadowej – nowy sposób obliczeń kary
  B) za brak ewidencji, za nieterminowe i nierzetelne ewidencjonowanie odpadów
  C) Naruszenia objęte opłatą podwyższoną

2.     Ewidencja odpadów w BDO – najnowsze zmiany i popularne problemy

 • KEOK i KEO – możliwość łączenia KPO I KPOK
 • KEOK i KEO – wybór daty przetwarzania
 • KEOK – edycja masy w zakładce odbiór
 • Wnioski- podgląd i edycja roboczych wniosków, czy przez wszystkich użytkowników?
 • Korekty wpisów w BDO
 • Czy można ewidencjonować odpad, którego podmiot nie ma we wpisie do BDO, pozwoleniu?
 • Jak często dokonywać wpisów w KEO, co z odpadami wytwarzanymi w sposób ciągły?
 • Odpady wytwarzane w ramach usług – prawidłowa ewidencja
 • Jak usunąć z BDO użytkownika, który już nie jest pracownikiem firmy?
 • Aktualizacja wpisu w BDO

3.     Kontrole- uprawnienia organów i prawa podmiotów kontrolowanych

 • Zawiadomienie o kontroli – w jakim min i max czasie od zawiadomienia można rozpocząć kontrole? Co w przypadku przekroczenia dat? Kiedy uzasadniony brak zawiadomienia? Co musi zawierać zawiadomienie?
 • Upoważnienie do kontroli – zakres danych, kiedy wystarczy legitymacja?
 • Czas trwania kontroli w ciągu roku – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Czy przedłużenie wymaga pisemnego uzasadnienia?
 • Powtórna kontrola u tego samego podmiotu – kiedy możliwa?
 • Sprzeciw przedsiębiorcy- terminy, zasady
 • Protokół pokontrolny – kto może podpisać, kiedy nie warto?
 • BDO – czy przedsiębiorca na prośbę inspektora musi drukować karty z BDO?
 • Monitoring wizyjny- jaki zakres podlega kontroli? W jakiej formie przekazać nagranie?
 • Odpowiedzialność – kto replica watches otrzyma karę za błędy w ewidencji: kierownik zakładu czy pracownik merytoryczny?
 • Kontrola związana ze zmianą zezwolenia- czy w trakcie kontroli można aktualizować wniosek o zmianę zezwolenia?

do połowy 2012 r. wieloletni pracownik wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, specjalizujący się w kontrolach gospodarki odpadami. Aktualnie prowadzi własną firmą konsultingową, na co dzień pomaga przedsiębiorcom różnych branż w realizacji obowiązków środowiskowych. Stypendystka Fundacji Roberta Boscha oraz Ministerstwa Środowiska Badenii Wirtembergii, uczestnik Grupy Eksperckiej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Doświadczony trener od ponad 8 lat prowadzi szkolenia m.in. na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z Prawa Ochrony Środowiska

Koszt udziału 1 os w szkoleniu stacjonarnym wynosi 699 PLN+23%VAT =  859,77 zł brutto i obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe
- przerwy kawowe oraz lunch
- żywą, bezpośrednią dyskusję z uczestnikami i prowadzącą
- opiekę prelegenta na tydzień przed szkoleniem - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 579 zł + 23%VAT =  712,17 zł brutto i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed szkoleniem- wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Uwaga, obowiązują limity uczestników zarówno dla szkoleń stacjonarnych jak i online.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 5 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.