Aktualne szkolenia

Odpady komunalne - rewolucyjne zmiany w przepisach

06.09.2021 r.- Poznań
08.09.2021- Wrocław
09.09.2021- online

Więcej »

Odpady – zmiany w ewidencji, gospodarowaniu, karach

16.09.2021 r. – Poznań
17.09.2021 r.– Wrocław
22.09.2021 r. - online LISTA ZAMKNIĘTA
28.09.2021 r. - online NOWY TERMIN

Więcej »

Odpady komunalne w gminie - nowelizacja ustawy czystościowej, orzecznictwo, ROP

24.09.2021- online

Więcej »

Odpady komunalne w gminie - nowelizacja ustawy czystościowej, orzecznictwo, ROP

24.09.2021 r. godz. 09.00-14.30 - online

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w całości prowadzone przez krajowego eksperta prawa samorządowego mec. Macieja Kiełbusa, podczas którego omówimy najnowszą nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz jej konsekwencje dla gminnych i międzygminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szeroko omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i organów nadzoru dotyczące uchwał rad gmin (miast) / zgromadzeń związków międzygminnych w sprawach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz główne założenia reformy systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz wpływu proponowanych zmian na gminne systemy odpadowe.

1.     Zasady tworzenia uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego – podstawy legislacji administracyjnej

2.     Obligatoryjne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi

 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach – co można uregulować w regulaminie? Jak zorganizować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ?
 2. Szczegółowy zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – możliwość limitacji określonych frakcji odpadów
 3. Metoda i stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
  jak ustalić metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?  Jak wyliczać i różnicować stawki?  Czy system musi się bilansować?
 4. Zwolnienia (całościowe, częściowe) za przydomowe kompostowniki- jak ukształtować?  Jaki zakres usług należy świadczyć na rzecz właścicieli nieruchomości objętych zwolnieniem?
 5. Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Wzór deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kiedy można wprowadzić indywidualizację rozliczeń w zabudowie wielorodzinnej, czy uchwała powinna obejmować wszystkie budynki wielolokalowe? Jak kontrolować złożone deklaracje?
 7. Górne stawki opłat ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów

3.     Fakultatywne uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi

 1. Przejęcie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – jakie zasady obowiązują w zakresie obejmowania nieruchomości niezamieszkanych gminnym systemem odbiorowym po nowelizacji?  Kiedy przedsiębiorca będzie mógł się wpisać/ wypisać z systemu?
 2. Podział gminy na sektory
 3. Zwolnienia podmiotowe – kto pokrywa koszty wprowadzonych zwolnień?
 4. Inkaso
 5. Zakres usług dodatkowych – na jakich zasad ustalić odpłatność?
 6. Inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków zapewnienia odbioru odpadów
 7. Budowa instalacji do przetwarzania odpadów powstałych z przetworzenia odpadów komunalnych
 8. Przyjmowanie przez PSZOK odpadów z działalności rolniczej

4.     Nadzór i kontrola nad uchwałami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnymi

5.     Inne zmiany w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi

 1. Związki międzygminne i związki metropolitalne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
 2. Ministerialne odstępstwo od selektywnej zbiórki - zakres wniosku gminy,  zasady zwolnienia oraz cofnięcia decyzji
 3. Obowiązki wytwórców odpadów
 4. PSZOKi – po nowelizacji

6.     Założenia systemu ROP i jego wpływ na gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi

partner  współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii  Prawnej  Dr  Krystian  Ziemski  &  Partners w Poznaniu, ekspert prawny  ogólnopolskich  i  regionalnych  organizacji  samorządowych  (w tym Związku   Miast  Polskich,  Związku  Gmin  Wiejskich  RP),  autor  licznych publikacji  dotyczących  systemu  gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU, członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Koszt udziału 1 os w szkoleniu stacjonarnym wynosi 699 PLN netto i obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu
- materiały szkoleniowe – pendrive z prezentacją omawianą podczas szkolenia
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- przerwy kawowe oraz lunch
- żywą, bezpośrednią dyskusję z uczestnikami i prowadzącym
- opiekę prelegenta na tydzień przed szkoleniem - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl


Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 599 PLN  netto i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed szkoleniem- wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Uwaga, obowiązują limity uczestników zarówno dla szkoleń stacjonarnych jak i online.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 5 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych


Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.