Aktualne szkolenia

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

10.05.2024 r. - online

Więcej »

Praktyczne warsztaty e-doręczeń w branży komunalnej

07.06.2024 r. - online

Więcej »

Pozwolenia wodnoprawne w praktyce zakładów wodociągowych

06.06.2024 r. - online

Więcej »

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

10.05.2024 r. godz. 09.00-14.30 online 

 • Kary za nie osiągniecie poziomów nakładane na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na podstawie umów cywilnych z gminą - czy zgodne z prawem? Czy przedsiębiorca ma prawne narzędzia wobec mieszkańców do uzyskania poziomu, jakie?
 • Czy zawieszenie kary za nieosiągnięcie poziomów dla gminy skutkuje zawieszeniem kary dla przedsiębiorców?
 • Obowiązki gmin w zakresie kontroli przedsiębiorców, działań informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców – brak jakich działań podstawą do wymierzenia kary?
 • Opłaty podwyższona nakładane na mieszkańców za brak selektywnej zbiórki - czy brak segregacji musi być notoryczny? Jak uzasadniać min i max wysokość opłaty?
 • Pouczenie- kiedy możliwe odstąpienie od kary? Przesłanki zgodnie z KPA, orzecznictwo. Czy pouczenie można stosować do wszystkich postepowań „karowych” związanych z ucpg?
 • Czy kary w gospodarce odpadami komunalnymi można miarkować i odstąpić od ich nałożenia?

Między innymi powyższe zagadnienia omówimy podczas szkolenia online:

BLOK I – Kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów.

1. Obligatoryjne poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych czy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 • Wymagane poziomy dla 2023 r. i kolejnych lat.
 • Podmioty zobligowane do osiągania poziomów – czy w związku międzygminnym poziom osiąga każda gmina oddzielnie? Które podmioty odbierające odpady?

2. Kary za nie osiągniecie poziomów nakładane na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenów niezamieszkałych na podstawie umów cywilnych z gminą.

 • Czy zgodne z prawem?
 • Czy przedsiębiorca ma prawne narzędzia wobec mieszkańców do uzyskania poziomu, jakie?
 • Kontrola umów na odbiór z terenów nieobjętych systemem gminnym- procedura, co powinna zawierać umowa, czy przedsiębiorca może odmówić udostępniania umowy, sankcje z tym powiązane.

3. Zawieszenie kary za brak poziomów przez WIOŚ:

 • Czy zawieszenie kary za nieosiągnięcie poziomów dla gminy skutkuje zawieszeniem kary dla przedsiębiorców?
 • Jakie w praktyce działania naprawcze podstawą do zawieszenia kary? Jak dokumentować wniosek, wskazać już podjęte czy także planowane działania?
 • Umorzenie kary

4. Decyzja w sprawie nałożenia kary administracyjnej za brak wymaganych poziomów.

 • Obliczanie wysokości kary za nieosiągnięcie poziomu na konkretnym przykładzie, również po skutecznym zawieszeniu?
 • Źródło finansowania kary – czy gmina można pokryć z opłat za odbiór odpadów?

BLOK II – Pozostałe kary i opłaty podwyższone.

1. Kary pieniężne nakładane na gminy, które nie tworzą warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na swoim terenie – art. 3 ucpg

 • Obowiązki gmin w zakresie kontroli przedsiębiorców, działań informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców – brak jakich działań podstawą do wymierzenia kary?
 • Czy można wystąpić o zawieszenie kary, czy tylko odwołanie do GIOŚ?

2. Kary za nie nieprowadzanie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne.

3.  Kary za sprawozdawczość.

 • Sprawozdanie po terminie – jak liczyć opóźnienie, procedura.
 • Nierzetelne sprawozdanie- czyli jakie? Wezwanie tylko przez BDO?
 • Korekty sprawozdań- w jakim czasie dopuszczalne? Czy dane skorygowane przed podmiot, bez wezwania, podlegają karze?

4. Opłaty podwyższona nakładane na mieszkańców za brak selektywnej zbiórki.

 • Powiadomienie o braku segregacji  - czy brak segregacji musi być notoryczny?
 • Jak uzasadniać min i max wysokość opłaty
 • Postępowanie.

5. Kary na gruncie ucpg a kary nakładane na gruncie ustawy o odpadach.


BLOK  III – KPA a kary w gospodarce odpadami komunalnymi.

1.     Pouczenie- kiedy możliwe odstąpienie od kary? Przesłanki zgodnie z art. 189 F KPA, orzecznictwo min. uchwała NSA z 9 czerwca 2022 roku. Czy pouczenie można stosować do wszystkich postepowań „karowych” związanych z ucpg?

2.     Czy kary można miarkować i odstąpić od ich nałożenia?

radca prawny, profesor  w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Aktualnie wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Harasimowicz, Górczyńska i Wspólnicy spółka komandytowa. W latach 2012 – 2017 r. doradca prawny w spółkce komunalnej zajmująca się organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Białystok. W latach 2011 – 2012 doradca Prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Współpracownik kancelarii radców prawnych "BLC" Sp.k., w zakresie prawnych aspektów gospodarki odpadami. Wykładowca w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego w tym w szczególności z obszaru gospodarki odpadami komunalnymi.

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 699 zł netto (859,77 zł brutto) i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed i po szkoleniu - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Dla jednostek finansowanych ze środków publicznych kwota netto = kwocie brutto (699 zł)

Uwaga, obowiązują limity uczestników!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.