Aktualne szkolenia

Kary w gospodarce odpadami komunalnymi

10.05.2024 r. - online

Więcej »

Praktyczne warsztaty e-doręczeń w branży komunalnej

07.06.2024 r. - online

Więcej »

Pozwolenia wodnoprawne w praktyce zakładów wodociągowych

06.06.2024 r. - online

Więcej »

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Pozwolenia wodnoprawne w praktyce zakładów wodociągowych

06.06.2024 r. godz. 09.00-14.30

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas którego omówimy problemy zakładów wodociągowych zw. z uzyskaniem i stosowaniem pozwoleń wodnoprawnych, m.in. omówimy:

 • Pozwolenia wodnoprawne – strony w postępowaniu wodnoprawnym, wymagana dokumentacja, procedura. Co w sytuacji, gdy WP nie zakończyły procedury wydania nowego pozwolenia a kończy się obowiązywanie starego?
 • Przelewy burzowe – kiedy, przy braku definicji, wylot będzie uznany za przelew burzowy? Czy w pozwoleniu niezbędne informacje o pomiarach ścieków z przelewów? Nowy zakres operatów dot. przelewów burzowych.
 • Urządzenia wodne – zasady legalizacji i likwidacji, obowiązki zw. z utrzymaniem m.in. studni, urządzeń podczyszczających, rowów, kanałów.
 • Pobór wód – analiza jakości ujmowanej wody, skutki przekroczenia max ilości wody wskazanej w pozwoleniu. Jak często wykonywać pomiary wydajności studni i zwierciadła wody oraz legalizować urządzenia pomiarowe (czy konieczne zapisy w pozwoleniu)?
 • Jakość odprowadzanych ścieków- wiążące zapisy w pozwoleniu czy rozporządzeniu? Skutki prawne i ekonomiczne przekroczenia wartości zanieczyszczeń;
 • Opłaty – stała, zmienna, podwyższone, opłaty za uruchomienie przelewów burzowych. Opłata zmienna a cel poboru wody – wiążący cel poboru czy  zużycia wody, wątpliwości interpretacyjne.

1. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego, w tym:

 • ustalanie stron postępowania,
 • postępowanie dowodowe i rodzaj dowodów,
 • odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego,
 • przedmiot badania organów udzielających pozwoleń wodnoprawnych,
 • błędy w operatach wodnoprawnych i ich skutki,
 • postępowanie odwoławcze,
 • ustalenie nowego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego a promesa uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

2. Pozwolenie wodnoprawne a wysokość opłat za pobór wód i odprowadzenie ścieków – opłata stała, zmienna, opłaty podwyższone.

3. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód, w tym:

 • problemy praktyczne wynikające z ograniczonego zasobu wód,
 • strefy ochronne ujęć wód,

4. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków, w tym:

 • wartości stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń,
 • obowiązki zakładów w zakresie badania jakości odprowadzanych ścieków,
 • wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochorny przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z ustawy Prawo wodne i przepisów odrębnych

5. Kumulacja zanieczyszczeń wprowadzanych do wód;

6. Skutki prawne i ekonomiczne przekroczenia wartości zanieczyszczeń;

7. Prowadzenie działalności bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego;

8. Pozwolenia wodnoprawne dotyczące urządzeń wodnych, w tym korzystanie z nieruchomości pokrytych wodami na podstawie umowy oddania w użytkowanie (charakter prawny umowy, warunki jej zawarcia);

9. Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych wynikające z ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (przelewy burzowe), w tym:

 • procedura i warunki uzyskania pozwolenia,
 • sytuacja prawna dotycząca pozwoleń wodnoprawnych dotyczących przelewów burzowych, wydanych przed dniem 1 stycznia 2018 r.

radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalistka w zakresie prawa wodnego, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa ochrony środowiska. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa wodnego, w tym monografii dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych. Prelegentka na konferencjach naukowych poświęconych problemom gospodarki wodnej. Od kilkunastu lat prowadzi własną kancelarię; zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym wodociągowo-kanalizacyjnych oraz podmiotów publicznych (m.in. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie). Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa wodnego i postępowania administracyjnego.

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 699 zł netto (859,77 zł brutto) i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed i po szkoleniu - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Dla jednostek finansowanych ze środków publicznych kwota netto = kwocie brutto

Uwaga, obowiązują limity uczestników!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.