Aktualne szkolenia

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Plan ogólny gminy

19.06.2024. - online 

Więcej »

Zgłoszenie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów

12.08.2024 r. - online

Więcej »

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r. godz. 09.00-13.30 online

 • Definicje w praktyce: budynek, budowla, obiekt budowlany, obiekt liniowy, urządzenia budowlane – jak zakwalifikować sieci ciepłownicze, pompownie, separatory, ekrany akustyczne?
 • Kontrole instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – jakich w praktyce przy braku definicji? Przykłady w zakresie emisji do powietrza, ścieków, odpadów. Zakres kontroli.
 • Kontrola 5 letnia  - zakres - elementy zbieżne z rocznym przeglądem oraz dodatkowe (np. instalacja elektryczna, piorunochronna). Co w przypadku, gdy w danym roku zbiegają się obie kontrole, dublować zakres przeglądów?
 • Kontrole sieci i urządzeń wod-kan zgodnie z Prawem budowalnym -  raz na rok, na 5 lat? Zakres, wymagane uprawnienia.
 • Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • Cyfrowa KOB - kogo dotyczy obowiązek prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego od stycznia 2024? Jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB,  kto może dokonywać wpisów? Czy można dokonywać korekt we wpisie w c-KOB i na jakich zasadach?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia online:

1. Definicje–  budynek, budowla, obiekt budowlany, obiekt liniowy, urządzenia budowlane – jak zakwalifikować sieci ciepłownicze, pompownie, separatory, ekrany akustyczne?

2. Utrzymanie obiektu budowlanego - wytyczne ustawy Prawo budowlane.

3. 
Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów kubaturowych i liniowych wraz z urządzeniami.

 •  Kontrola okresowa co najmniej raz w roku.
  A) Zakres kontroli w zakresie budynków, budowli, instalacji? Czy obejmuje kontrolę instalacji elektrycznej?
  B) Jakie obiekty należy kontrolować częściej, co 6 miesięcy?
  C) Kontrole instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – jakich w praktyce przy braku definicji? Przykłady w zakresie emisji do powietrza, ścieków, odpadów, hałasu. Zakres kontroli.
  D) Kontrola obiektów wysokich np. kominów.
  E) Kontrola paneli fotowoltaicznych.
 • Kontrola 5 letnia  - zakres - elementy zbieżne z rocznym przeglądem oraz dodatkowe (np. instalacja elektryczna, piorunochronna). Co w przypadku, gdy w danym roku zbiegają się obie kontrole, dublować zakres przeglądów?
 • Doraźna kontrola na skutek oddziaływania negatywnych czynników zewnętrznych – jakich w praktyce? Zakres przeglądu.
 • Kontrole sieci i urządzeń zgodnie z Prawem budowalnym -  raz na rok, na 5 lat? Zakres, wymagane uprawnienia.
 • Kontrola okresowa urządzeń chłodniczych, klimatyzacji – w zakresie efektywności, wielkości.
 • Kontrola urządzeń ppoż (hydrantów, gaśnic)- min. zakres, częstotliwość.
 • Stwierdzenie nieprawidłowości podczas przeglądów - obowiązki właściciela, kontrolującego oraz organów nadzoru.

4. Dokumentowanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych i ich wyposażenia instalacyjnego.

 • Protokół – ustawowy zakres, jak wpisywać zalecenia pokontrolne? Kto może przygotować i podpisać protokół, czy konieczne przesłanie do nadzoru budowlanego? Które protokoły tylko w wersji elektronicznej? Przykładowy protokół.
 • Uprawnienia do wykonywania przeglądów – kto może przeprowadzać przeglądy roczne, pięcioletnie. Jak dokumentować uprawniania w przypadku osób nie wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane?
 • CEEB – kto dokonuje wpisu?

5. Odpowiedzialność właściciela/zarządcy w kontekście utrzymania obiektu budowlanego.

6. Prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym c-KOB) - ogólne zasady i przykłady wpisów.

 • Dla jakich obiektów konieczne jest prowadzenie KOB – czy dla obiektów liniowych (sieci) także?
 • Jak dokonywać wpisów okresowych kontroli obiektu budowlanego - kontrole roczne, pięcioletnie, z nakazu nadzoru budowlanego.
 • Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych – czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?
 • Cyfrowa KOB - kogo dotyczy obowiązek prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego od stycznia 2024? Jak zakłada się i prowadzi cyfrową KOB,  kto może dokonywać wpisów? Czy można dokonywać korekt we wpisie w c-KOB i na jakich zasadach?

Od 2005 r. zawodowo związana ze śląskimi organami nadzoru budowlanego. Wieloletni Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piekarach Śląskich.

Ukończyła studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Autorka artykułów w prasie branżowej, prelegenta podczas szkoleń i kongresów, wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 699 zł netto (859,77 zł brutto) i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed i po szkoleniu - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Dla jednostek finansowanych ze środków publicznych kwota netto = kwocie brutto (699 zł)

Uwaga, obowiązują limity uczestników!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.