Aktualne szkolenia

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Plan ogólny gminy

19.06.2024. - online 

Więcej »

Zgłoszenie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów

12.08.2024 r. - online

Więcej »

Plan ogólny gminy
zasady tworzenia stref planistycznych, obszaru uzupełnienia zabudowy

Długo wyczekiwane rozp. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy opublikowane – Dz.U. poz. 729.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego nasz ekspert- wieloletni kierownik Pracowni Urbanistycznej Krakowa, szczegółowo omówimy wymagania stawiane planom ogólnym gminy, w tym obszarom uzupełnienia zabudowy, m.in.:

 • Strefa śródmiejska i obszar uzupełnienia zabudowy – czy obowiązkowe, kiedy i gdzie można je wyznaczyć? Czy dopuszczalne zmiany, odstępstwa wskaźników?
 • Strefa mieszkaniowa, produkcji, usługowa, komunikacji, otwarta – czy strefy można łączyć? Jak ująć tereny mieszkaniowe (z wydanymi wz) dotychczas nieobjęte planem? W jakiej strefie będą ogrody działkowe?
 • Wymagana minimalna powierzchnia biologicznie czynna -  wskaźnik czy procent? Co w sytuacji, gdy w obowiązującym planie udział pow. biolog. czynnej niższy niż w rozporządzeniu? Wymagania dla terenów komunikacji, zabudowy śródmiejskiej, parków narodowych, uzdrowisk.
 • Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych - graniczne wartości dla gmin z ujemnym przyrostem naturalnym oraz możliwość zwiększenia zapotrzebowania, ponad wyniki obliczeń.
 • Analiza zabudowy – min ilość budynków, max odległość, rodzaje budynków
 • Poszerzenie lub ograniczenie obszarów uzupełnienia zabudowy – warunki, obliczenia

BLOK I - Ustawowe wymagania dotyczące planu ogólnego gminy:

 • Pojęcia : planowania przestrzennego, obszar zabudowy śródmiejskiej, zieleni publicznej, powierzchnia biologicznie czynna, wysokość i intensywność zabudowy.
 • Struktura dokumentu POG - treść uchwały, uzasadnienie, dane przestrzenne, załącznik graficzny - minimalny zakres, elementy fakultatywne.
 • Gminne standardy urbanistyczne- co musi zawierać katalog stref planistycznych?
 • Strefy planistyczne – jak utworzyć gminny katalog stref planistycznych?
 • Strefa śródmiejska i obszar uzupełnienia zabudowy -czy są obowiązkowe, kiedy i gdzie można je wyznaczyć? Czy dopuszczalne zmiany/odstępstwa wskaźników?
 • Podstawowe elementy zawarte w POG -  dokumenty i opracowania oraz uwarunkowania mające wpływ na kształt POG.
 • Gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej – dostęp do szkół, terenów zieleni, wymagania podstawowe i fakultatywne.
 • Strategia rozwoju gminy- kiedy obowiązkowa w każdej gminie? Kiedy jest wymagana nowelizacja strategii gminy (co w związku ze sporządzaniem POG)?
 • Konsultacje społeczne – elementy obowiązkowe i fakultatywne
 • Uzasadnienie planu – co musi zawierać część tekstowa i graficzna?
 • Przepisy przejściowe ustawy  - m.in. trzy tryby sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, analiza przypadków sporządzania planów miejscowych w odniesieniu do zgodności Studium .

BLOK IIRozporządzenie MRiT w sprawie planu ogólnego gminy.

 •  Tworzenie stref planistycznych
  A) Profile podstawowe, dodatkowe – czy tożsame z dotychczasowymi funkcjami (główną, uzupełniającą)? Skutki oznaczenia profilu obszaru jako dodatkowego – czy wiążące dla WZ?
  B) Wymagana minimalna powierzchnia biologicznie czynna -  wskaźnik czy procent ? Co w sytuacji, gdy w obowiązującym planie udział pow. biolog. czynnej niższy niż w rozporządzeniu? Wymagania dla terenów komunikacji, zabudowy śródmiejskiej, parków narodowych, uzdrowisk.
  C) Czy w strefach tego samego rodzaju można różnicować parametry zabudowy i zagospodarowania? Jak liczyć intensywność zabudowy?
  D) Wymagania dla obszarów zw. z komunikacją oraz obsługą techniczną w strefach.
  E) Czy możliwe występowanie terenów jedno i wielorodzinnych w jednej strefie?
  F) Strefa mieszkaniowa, produkcji, usługowa, komunikacji, otwarta – czy strefy można łączyć? Jak ująć tereny mieszkaniowe (z wydanymi wz) dotychczas nieobjęte planem? W jakiej strefie będą ogrody działkowe?
  G) Formy ochrony przyrody, zabytki, tereny zagrożone powodzią, grunty zmeliorowane, osuwiska– dotychczas ujęte w studium. Czy będą w POG, czy tylko w uzasadnieniu
  H) Strefa komunikacji – czy dotyczy tylko autostrad, dróg szybkiego ruchu – czy także dróg lokalnych? Czy można uwzględnić w POG planowaną obwodnicę, (braku uzgodnień)?
  I) Wskaźniki w strefach – w których strefach nie ma obowiązku stosowania wszystkich wskaźników? Czy można zastosować niższe wskaźniki z MPZP?
 • Zapotrzebowanie na nową zabudowę – sposób obliczeń chłonności
  A) Najnowsze dane statystyczne - jakie, skąd czerpać, kiedy możliwość powiększenia o 5%?
  B) Graniczne wartości zapotrzebowania na mieszkalnictwo dla gmin z ujemnym przyrostem naturalnym.
  C) Możliwość zwiększenia zapotrzebowania, ponad wyniki obliczeń.
 • Suma chłonności terenów niezabudowanych i luk w zabudowie.
 • Dokumentowanie prac planistycznych –konsultacje, opiniowanie, uzgodnienia. Kiedy można zrezygnować z przeprowadzania prognoz oddziaływania na środowisko, jak to dokumentować i co to oznacza?
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z planu – czy tylko w formie elektronicznej? Zakres danych i ich forma.

BLOK III - Obszar uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy

 • Analiza zabudowy – min ilość budynków, max odległość, rodzaje budynków
 • Klasyfikacja budynków – skąd dane, wymagana aktualność dokumentów. Przykłady.
 • W-Z na gruntach rolnych i leśnych – kiedy możliwa?
 • Wyłączenia –  wymagana odległości od terenów zieleni publicznej, wód, obiektów liniowych, zabytków
 • Poszerzenie lub ograniczenie obszarów uzupełnienia zabudowy – warunki, obliczenia

 

 

urbanista, inżynier architekt. Ukończył studia magisterskie na kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, broniąc pracy wyróżnionej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Katowicach. Od początku ścieżki zawodowej związany z Krakowem – najpierw jako członek zespołu projektowego w ramach Biura projektowego Ingarden i Evy Architekci, później związany z Biurem Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie (od 2016 roku) Kierownik Pracowni Urbanistycznej Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa sporządzającej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ekspert Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie planowania przestrzennego oraz członek Zarządu oddziału krakowskiego TUP. Dyplomowany trener biznesu, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z kompetencji miękkich oraz w tematyce branżowej. Wykładowca akademicki gospodarki przestrzennej krakowskich uczelni. Prelegent paneli dyskusyjnych, konferencji naukowych i szkoleń zawodowych środowisk urbanistycznych, architektonicznych i uczelnianych. Autor i współautor kilkudziesięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz analiz urbanistycznych na terenie województwa Małopolskiego, Podkarpackiego i Śląskiego. Ponadto ekspert zewnętrzny w ramach ogólnoeuropejskiego projektu CLUE – Climate Neutral Urban Districts – Interreg IVC.

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 699 zł netto (859,77 zł brutto) i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed i po szkoleniu - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Dla jednostek finansowanych ze środków publicznych kwota netto = kwocie brutto (699 zł)

Uwaga, obowiązują limity uczestników!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.