Aktualne szkolenia

Obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, obiektów liniowych, urządzeń ochrony środowiska w branży ciepłowniczej

13.06.2024 r.- online

Więcej »

Plan ogólny gminy

19.06.2024. - online 

Więcej »

Zgłoszenie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów

12.08.2024 r. - online

Więcej »

Zgłoszenie naruszeń prawa i ochrona sygnalistów
procedura zgłoszeń wewnętrznych

12.08.2024 r. godz. 09.00-14.00 online

Od 24 września 2024 r. zacznie obowiązywać ustawa o ochronie sygnalistów, która nakłada obowiązek  wdrożenia systemów do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych, prowadzenia działań następczych i ochrony sygnalistów.  Serdecznie zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy m.in.:

 • Podmioty zobligowane do wdrożenia ochrony sygnalistów- decydująca liczba i forma os. zatrudnionych, co z jednostkami organizacyjnymi JST np. spółkami komunalnymi?
 • Podmiot lub osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń –  czy inspektor ochrony danych może przyjmować zgłoszenia? Czy zlecenie obsługi zgłoszeń sygnalistów kancelarii prawnej stale obsługującej zakład jest łamie zasadę bezstronności?
 • Czy możliwy jeden kanał zgłoszeń dla wielu oddziału spółki, wymagania dla spółki córki i matki?  Kanał wew. w ramach korporacji, gminy oraz zależnych spółek komunalnych.
 • Rejestr zgłoszeń – wymagany zakres, jak dokumentować ustne zgłoszenia i zeznania świadków?
 • Działania następcze -komu można powierzyć? Schemat działań od wszczęcia kontroli, przez postępowanie przygotowawcze po wniesienie aktu oskarżenia.
 • Sygnaliści a RODO – jakie dane osobowe sygnalisty można zbierać? Dopuszczalne ujawnienie danych, zakres danych. Jak długo przechowywać dokumenty związane ze zgłoszeniem naruszeń?

BLOK IUstawa o ochronie sygnalistów – kluczowe zagadnienia.

 • Definicje w praktyce-  zgłoszenie zewnętrzne, wewnętrzne, działania odwetowe
 • Naruszenie prawa – jakich dziedzin dotyczy, czy także prawa pracy, zamówień publicznych,  korupcji?
 • Podmioty zobligowane do wdrożenia ochrony sygnalistów- decydująca liczba i forma os. zatrudnionych, co z jednostkami organizacyjnymi JST np. spółkami komunalnymi?
 • Sygnalista- kto może być sygnalistą? Odpowiedzialność sygnalisty za przekazanie nieprawdziwych informacji.
 • Działania odwetowe- ustawowy katalog zakazanych działań, czy jest to wykaz zamknięty?
 • Odszkodowanie, zadośćuczynienie za działania odwetowe- kiedy przysługuje sygnaliście, innej osobie poszkodowanej.
 • Środki ochrony – kogo (oprócz sygnalisty) objąć ochroną?  Wymagane ustawą przesłanki oraz formy ochrony. Czy sygnalistę objętego ochroną, można ukarać za wykroczenia np. z kodeksu pracy?
 • Klauzule poufności zawarte w umowach o pracę,  B2B a ustawa o sygnalistach.
 • Sygnaliści a RODO – jakie dane osobowe sygnalisty  można zbierać? Dopuszczalne ujawnienie danych, zakres danych. Jak długo przechowywać dokumenty związane ze zgłoszeniem naruszeń?
 • Kary  w ustawie o sygnalistach.


BLOK II
Zgłoszenia wewnętrzne – obowiązkowe procedury zakładowe.

1. Zgłoszenia wewnętrzne – jak wdrożyć w zakładzie ustawowe wymagania?

 • Konsultacje społeczne –kto będzie przedstawicielem pracowników w przypadku braku związków w zakładzie? Terminy, zakres.
 • Podmiot lub osoba upoważniona do przyjmowania zgłoszeń –  czy inspektor ochrony danych może przyjmować zgłoszenia? Czy zlecenie obsługi zgłoszeń sygnalistów kancelarii prawnej stale obsługującej zakład jest łamie zasadę bezstronności?
 • Czy możliwy jeden kanał zgłoszeń dla wielu oddziału spółki, wymagania dla spółki córki i matki?  Kanał wew. w ramach korporacji, gminy oraz zależnych spółek komunalnych.
 • Rejestr zgłoszeń – zakres, jak dokumentować ustne zgłoszenia i zeznania świadków?
 • Zgłoszenia anonimowe – czy można odmówić przyjęcia anonimowego zgłoszenia? Ryzyka podmiotu oraz ustawowe ułatwienia w procedurze.
 • Zgłoszenia fałszywe i pieniacze.
 • Działania następcze -komu można powierzyć? Schemat działań od wszczęcia kontroli, przez postępowanie przygotowawcze po wniesienie aktu oskarżenia.
 • Zachęty do korzystania ze zgłoszeń wewnętrznych – jakie w praktyce?
 • Komunikacja z sygnalistą- na każdym etapie,  wymagania ustawowe.
 • Ustawa o sygnalistach a wcześniej utworzone w zakładzie procedury, standardy etyczne dot. np. przeciwdziałania mobbingowi.
 • Kto poniesie karę w związku z brakiem procedury lub jej wadliwym wdrożeniem?
 • Umowa powierzenia obsługi zgłoszeń wew. – zakres umowy. Czy ustawa dopuszcza przeniesienie odpowiedzialności zgłoszeń na podmiot zew?

 2.  Zgłoszenie zewnętrzne.

 • Rola Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Organy publiczne zobowiązane do przyjęcia zgłoszenia zew-  które? Uprawnienia organów.
 • Ujawnienie publiczne.
 • Wsparcie sygnalistów. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca akademicki, trener, dyrektor ds. ochrony danych w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w spółkach grupy kapitałowej. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie  ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych.

Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców  polskich i zagranicznych.

Koszt udziału w 1 os w szkoleniu online wynosi 699 zł netto (859,77 zł brutto) i obejmuje
- uczestnictwo w szkoleniu
- prezentację omawianą podczas szkolenia, będzie udostępniona w wersji elektronicznej
- opiekę prelegenta na tydzień przed i po szkoleniu - wszystkie pytania prosimy przesłać na adres: biuro@csb-szkolenia.pl

Dla jednostek finansowanych ze środków publicznych kwota netto = kwocie brutto (699 zł)

Uwaga, obowiązują limity uczestników!

Zgłoszenia prosimy nadsyłać najpóźniej 3 dni przed datą szkolenia (formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.csb-szkolenia.pl)

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.