Aktualne szkolenia

Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę

13.05.2019 r. - Katowice
14.05.2019 r.  - Wrocław
30.05.2019 r.  - Poznań
31.05.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych w ciepłownictwie

04.06.2019 r.- Poznań
05.06.2019 r.-  Wrocław

11.06.2019 r. - Katowice
12.06.2019 r. - Warszawa

Więcej »

Odpady z wydobycie i wzbogacania kopalin

17.06.2019 r.  –Poznań
19.06.2019 r. – Wrocław
21.06.2019 r. – Katowice

Więcej »

Diagnostyka i ocena stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych w ciepłownictwie

04.06.2019 r. godz. 10:00-16:00 – Poznań
05.06.2019 r. godz. 10:00-16:00 - Wrocław
11.06.2019 r. godz.10:00-16:00 – Katowice
12.06.2019 r. godz.10:00-16:00 – Warszawa

Zapraszamy na praktyczne warsztaty dotyczące prawidłowej diagnostyki oraz oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych podczas, których szczegółowo omówimy m. in:

 • Obowiązek zgłaszania do UDT - jakie urządzenia podlegają dozorowi UDT.
 • Prawidłowa diagnostyka elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania. Zlecanie odpowiedniego zakresu badań.
 • Nieniszczące i niszczące metody diagnostyczne. Typowanie obszarów badań.
 • Ocena trwałości eksploatacyjnej materiałów – obliczeniowy metaody szacowania trwałości
 • Systemy zawieszeń rurociągów wody i pary – diagnostyka i naprawa
 • Kotły współspalającej biomasę – czy wymagają specjalnego postępowania? Na co zwrócić wagę
 • Optymalizacja zakresu remontu – prawidłowa diagnostyka i interpretacja wyników badań

1.Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń ciśnieniowych (unijne, krajowe). Status wytycznych UDT.

 • Urządzenia ciśnieniowe podlegające UDT – które trzeba zgłaszać? Co z zespołami urządzeń? Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?
 • Dozór techniczny dla kotłów parowych i wodnych oraz instalacji rurociągowych (wymogi rozporządzenia ) - terminy i zakresy rewizji.

2.Diagnostyka – jak optymalnie określić zakres rewizji?

  • Diagnostyka materiałowa elementów ciśnieniowych pracujących w warunkach pełzania – mechanizmy niszczenia elementów, metody badań defektoskopowych i metaloznawczych, obliczeniowe metody szacowania trwałości.
  • Diagnostyka elementów ciśnieniowych i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, poniżej i powyżej czasu obliczeniowego - na co zwrócić uwagę zlecając badania?
  • Nieniszczące i niszczące metody diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotłów, rurociągów pary i wody wraz z oceną stanu materiału po długotrwałej eksploatacji.
  • Typowanie obszarów badań i zakresów badań nieniszczących i niszczących -  kryteria oceny. Czy zawsze badania z akredytacją CLDT?
  • Diagnostyka kotłów współspalających biomasę – czy wymagają szczególnego postępowania, częstszej diagnostyki?
  • Algorytm postępowania z wytycznymi UDT  - Zasady diagnostyki i oceny trwałości eksploatacyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania – Interpretacja wyników badań.
  • Trwałość resztkowa materiału kotłów i rurociągów parowych po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy.
  • Diagnostyka i naprawa systemu zawieszeń rurociągów pary i wody – wybrane zagadnienia.
  • Rola diagnostyki i analizy stanu technicznego w planowaniu remontów – jak zoptymalizować zakres remontu.

replica rolexrolex replica

ekspert w Zakładach Pomiarowo - Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w zakresie oceny stanu technicznego urządzeń energetycznych. W codziennej pracy zajmuje się badaniami i analizami niezbędnymi w ocenie materiałów elementów pracujących w podwyższonej temperaturze i pod działaniem wysokiego ciśnienia po długotrwałej eksploatacji, szczególnie w warunkach pełzania oraz oceną poziomu naprężeń występujących w pracujących rurociągach w oparciu o rzeczywistą pracę systemów zawieszeń i podparć. W 2019 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. W latach 2009-2012 był członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, a od 2012 roku członek kolegium redakcyjnego Biuletynu Naukowo- Technicznego Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz ponad 150 prac badawczych wykonanych bezpośrednio na zlecenie przemysłu, prowadzonych najczęściej przy silnej współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego oraz krajowymi instytucjami badawczymi. Prelegent licznych szkoleń a także konferencji krajowych i międzynarodowych.

Cena szkolenia dla jednej osoby wynosi 599 PLN+23% VAT = 736,77 zł brutto

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w wykładach
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch
 • serwis kawowy
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
 • piekę prelegenta na tydzień przed jak i po szkoleniu

Dla firm zgłaszających większą liczbę uczestników gwarantujemy atrakcyjne zniżki:

 • 2 osoby– rabat 5 %
 • 3 osoby – rabat 10 %
 • 4 osoby i więcej – rabat 15 %

Warunki zgłoszenia

1.Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy CSB: Alior Bank 49 2490 0005 0000 4500 2497 4086.

2.Otrzymanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłaty na konto czyli wpisanie na listę uczestników szkolenia potwierdzamy mailowo.

3.Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie jest jednoznaczne z  rezygnacją z udziału w szkoleniu.

4.Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania  wpłaty.

5.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.

6.Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy  firmę CSB do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

7.Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych

Formularz zgłoszeniowyDodaj kolejne osoby
Ukryj

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest
w co najmniej 70 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. par.13 ust.1 pkt. 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z 04.04.2011 w sprawie VAT

w 100 % ze środków publicznych:
tak nie
Zwolnienie na podst. art.43 ust. 1 pkt. 29 lit. c ustawy o VAT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę CSB w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń.